Work & Travel USA

O programu

Program Work & Travel USA je program međunarodne kulturne razmene – Exchange Visitor Program. Ovaj program pruža mogućnost studentima iz čitavog sveta da, tokom leta, borave u SAD, upoznaju različite kulture, američki način života, steknu nove prijatelje i usavrše engleski jezik. Kako bi obezbedili finansijska sredstva za boravak u Americi, učesnici programa obavljaju, studentske poslove u sektorima turizma, ugostiteljstva, trgovine i sl.

Brošura – Work & Travel USA 2024

Sve o programu Work & Travel

Ko može da učestvuje na programu?

Pravo učešća na programu Work & Travel USA imaju isključivo STUDENTI:

 • koji redovno polažu ispite
 • starosti između 18 i 28 godina
 • govore engleski jezik u meri neophodnoj za sporazumevanje
 • tolerantni, fleksibilni, odgovorni, savesni, vredni…

Postoje dve opcije Work and Travel programa:

Prva je takozvana Job Placement opcija, gde posao obezbeđuje “Sponzor organizacija” – kompanija iz USA koja traži sezonske radnike.

Druga opcija je Self Placement opcija gde posao obezbeđujete sami – imate već obezbeđen posao koji ste sami organizovali.

OPCIJA 1 (Job Placement)

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje Sponzor organizacija

POSLOVI WORK & TRAVEL

Program obuhvata: obezbeđivanje radne ponude, povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS-2019SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), pripremu za razgovor sa poslodavcem i intervju u USA ambasadi, instrukcije za putovanje do poslodavca, podršku tokom trajanja programa (besplatan servis telefon dežuran 24h, informator za učesnike programa i dr.).

OPCIJA 2 (Self Placement)

Radnu ponudu u SAD obezbeđuje ućesnik programa.

Program obuhvata: proveru radne ponude (koju je sam obezbedio učesnik programa), obezbeđivanje povratne avio karte, zdravstvenog osiguranja, dokumenta DS2019, SEVIS dokumenta (I-901), formulara za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number), pripremu za intervju u USA ambasadi, podršku tokom trajanja programa (besplatan dežuran servis telefon, informator za učesnike programa i dr.).

Napomena: Obezbeđeni posao mora biti u skladu sa regulacijom State Department-a.

OPCIJA 1 (Job Placement)

Učesnici programa obavljaju studentske, sezonske poslove, na različitim lokacijama širom SAD (u hotelima, restoranima, prodavnicama, zabavnim i nacionalnim parkovima, odmaralištima, golf klubovima i sl.). Od učesnika programa se očekuje da budu odgovorni, ozbiljni, feksibilni, savesni i vredni.

Dobijanje radne ponude zavisi, u velikoj meri, od samog učesnika programa (znanja engleskog jezika, radnog iskustva, znanja i veština koje poseduje, termina odlaska i dužine trajanja radnog dela programa), kao i od potreba poslodavaca iz SAD.

Kako doći do odgovarajuće radne ponude?

Kandidati imaju, preko svojih online profila, uvid u raspoložive radne ponude, na koje mogu da apliciraju.

Poslodavci imaju pristup istom aplikacionom sistemu, tako da putem njega mogu kandidatima da direktno ponude konkretnu radnu ponudu, po istom principu. Neretko se događa da poslodavci zakažu online intervuju sa kandidatom, pre nego što mu ponude posao.

Povremeno, Sponzor organizacije iz SAD šalju agenciji specijalne radne ponude na koje mogu aplicirati zainteresovani kandidati. Selekcija kandidata za pojedine radne ponude se obavlja putem Job Fair-a. Radne ponude za Job Fair se popunjavaju po principu “first come – first served”.

POSLOVI WORK & TRAVEL

OPCIJA 2 (Self Placement)

Studenti prijavljeni na Self Placement opciju programa, u obavezi su da, pored ostalih dokumenata, prilože i radnu ponudu sa obezbeđenim smeštajem (na odgovarajućem formularu). Radna ponuda mora biti čitko i u celosti popunjena i potpisana od strane studenta i poslodavca iz SAD. Datumi na prijavi i radnoj ponudi se moraju podudarati!

Obaveza Sponzor organizacije iz SAD je da proveri i potvrdi verodostojnost dostavljene radne ponude i obezbeđenog smeštaja. Ukoliko Sponzor organizacija ne prihvati dostavljenu radnu ponudu, kandidat mora da obezbedi novu radnu ponudu ili mu, u suprotnom, neće biti dozvoljeno učešce na programu.

Neophodno je da poslodavac bude dostupan, kako bi Sponzor organizacija mogla sa njim da stupi u kontakt. Poslodavac je u obavezi da Sponzor organizaciji dostavi određena dokumenta, kao dokaz da legalno posluje (Business licence i Worker’s compensation number). Posedovanje navedenih dokumenata je neophodno kao uslov za prijem W&T studenata na rad preko leta.

Lista poslova koji se NE prihvataju za učešće na W&T programu dostupna je na linku:

https://www.interexchange.org/travel-abroad/work-travel-us-a/resources/job-requirements/

OPCIJA 1 (Job Placement)

Smeštaj uglavnom obezbeđuju poslodavci iz SAD. Međutim, ima i onih poslodavaca koji obezbeđuju isključivo posao, ali NE i smeštaj. Informacije o smeštaju se nalaze u okviru radne ponude (uslovi i cena smeštaja za kandidate kojima je poslodavac obezbedio smeštaj odn.instrukcije za pronalaženje smeštaja, koje daje sam poslodavac ili Sponzor organizacija, za kandidate kojima poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi smeštaj).

Tačnu adresu smeštaja koji je sam obezbedio, kandidat je obavezan da dostavi agenciji, pre viziranja.

Smeštaj je skroman i podrazumeva višekrevetne sobe, uz upotrebu kupatila, a ponekad i kuhinje.

Cena smeštaja zavisi od više faktora. Smeštaj može biti besplatan, ali i koštati više od 100 USD/nedeljno. Plaćanje smeštaja se najčešće reguliše odbijanjem troškova za smeštaj od zarade.

Pojedini poslodavci odn. stanodavci zahtevaju da studenti, pre dolaska u SAD, uplate depozit. Instrukcije za plaćanje depozita kandidati dobijaju direktno od poslodavca. Ukoliko nije načinjena šteta, na kraju programa, poslodavac vraća depozit.

OPCIJA 2 (Self Placement)

Učesnici Self Placement opcije programa sami obezbeđuju smeštaj u SAD. U pronalaženju odgovarajućeg smeštaja najčešce im pomažu poslodavci. Informacije o obezbeđenom smeštaju moraju biti navedene u radnoj ponudi. U protivnom, radna ponuda neće biti potvrđena od strane Sponzor organizacije.

Work & Travel cena programa

JOB PLACEMENT

$ 1845

(u dve rate, I rata $ 300, druga rata $ 1545)

ONLINE PRIJAVA

SELF PLACEMENT

$ 1545

(u dve rate, I rata $ 300, druga rata $ 1245)

ONLINE PRIJAVA

1. PLAĆANJE NAKON VIZIRANJA!
Do viziranja se uplaćuju samo troškovi prijavljivanja, prva rata u iznosu od 300 $ i SEVIS troškovi – 35 $.
Ostatak do pune cene programa se uplaćuje tek nakon viziranja.

2. NAJVEĆA BAZA POSLOVA!
U našoj bazi poslodavaca iz SAD trenutno se nalazi više hiljada poslodavaca na raznim lokacijama koji primaju studente na program Work & Travel USA 2024.

3. SIGURNOST I POVERENJE!
Postojimo 34 godine, prvi smo na Balkanu počeli sa realizacijom programa Work & Travel USA. Ovo nam je 28 Work & Travel sezona. Na program smo poslali 14597 studenata.

4. TRADICIJA I KVALITET
Sponzor programa je Organizacija  InterExchange  iz Njujorka, osnovana 1968, jedna je od vodećih američkih organizacije za programe kulturne razmene studenata. Sa Interexchange-om Karavan sarađuje od 1993. god.

Za one koji ne mogu da svrate do nas, postoji mogućnost ONLINE konsultacija, prijavljivanja i intervjua, kao i plaćanja putem kartice ili računa u banci.

ONLINE PRIJAVLJIVANJE

Za sve dodatne informacije – ZAKAŽI KONSULTACIJE

Šta je potrebno dostaviti prilikom prijave za program Work & Travel USA?

Kandidati koji žele da se prijave za učešće na programu Work & Travel USA, uz preliminarnu papirnu prijavu, dostavljaju i sledeća dokumenta:

 1. potvrdu sa fakulteta o studiranju (original),
 2. Indeks (na uvid),
 3. dokaz o uplati troškova prijavljivanja,
 4. fotokopiju prve strane pasoša i
 5. fotokopiju američkih viza iz pasoša (ukoliko ih ima)

Sponzor organizacija zadržava pravo da, eventualno, zatraži i dodatna dokumenta. Nakon prijavljivanja sa kandidatom se obavlja intervju na engleskom jeziku. O prijemu kandidata na program, konačnu odluku donosi Sponzor organizacija iz SAD.

ONLINE PRIJAVA

Troškovi prijavljivanja: Srbija – 8.500 RSD, BIH – 130 KM, Crna Gora – 80 EUR

INSTRUKCIJE ZA UPLATU TROŠKOVA PRIJAVLJIVANJA:

SRBIJA

Primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a,

Svrha uplate: prijava na program W&T USA 2023,

Racun br.: 205-10122-83

BOSNA I HERCEGOVINA

Primalac: Karavan International, ul. Aleja Svetog Save br. 59, Banja Luka,

Svrha uplate: prijava na program W&T USA 2023,

Račun br: 571-010-00002035-70

CRNA GORA

Instrukcije za uplatu se dobijaju u agencijI Montconsult doo, Podgorica

Interjvu i orijetacioni program

Za sve studente prijavljene na program, obavezan je intervju na engleskom jeziku. Tokom intervjua utvrđuje se nivo znanja engleskog jezika i ispunjenost uslova za učešće na Work & Travel USA programu.

Orijentacioni program je, prema regulaciji State Department-a, obavezan za sve učesnike programa i obavlja se pre izdavanja Dokumenta DS-2019 i viziranja.

Sponzor organizacija izdaje Dokument DS-2019 tek nakon obavljene orijentacije. Orijentacioni program priprema i organizuje Sponzor organizacija i radi se online, na online aplikaciji Sponzora.

Kandidati koji su već učestvovali na W&T USA programu, u obavezi su da ponovo odgledaju orijentacioni program.

Zarada tokom programa

Prema propisima SAD zagarantovana federalna najniža zarada iznosi 7,25 USD po satu rada, s tim da svaka federalna država propisuje svoju minimalnu zaradu. Cena rada može biti i niža od propisanog minimuma, ukoliko radna pozicija podrazumeva bakšiš (tips).

Studenti rade u proseku 32-40 sati nedeljno. Dozvoljen je i prekovremeni rad kod istog poslodavca (ukoliko postoji potreba za tim).

Učesnici programa imaju pravo da rade i tzv. dodatni posao koji oni sami, na licu mesta, pronađu. Dodatni posao mora, međutim, biti odobren od strane Sponzor organizacije i ne sme da ugrožava posao koji je obezbedila Sponzor organizacija. Većina kandidata koristi ovu mogućnost, pa na taj način ostvaruje i veću zaradu.

Prekovremeni rad i pronalaženje tzv. dodatnog posla, nisu garantovani programom.

Poslodavci zarade isplaćuju nedeljno odn. dvonedeljno.

Preporuka Sponzor organizacije je da studenti prilikom odlaska na program, imaju na raspolaganju oko 1.000 USD, za pokriće eventualnih troškova do isplate prve zarade.

Viza

Učesnici W&T programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitors Visa). Ova viza im omogućava da rade kod poslodavaca u SAD najviše 4 meseca. Nakon isteka radnog dela programa, J-1 viza pruža studentima mogućnost da u SAD borave još najviše 30 dana, u cilju turističkog obilaska SAD.

Zahtev za izdavanje J-1 vize studenti podnose Konzulatu SAD u zemlji čiji su državljani odn. u kojoj studiraju i imaju prijavljeno boravište. Zahtev se podnosi lično ili posredstvom agencije.

Na razgovor u Konzulat SAD odlazi se lično. Sponzor organizacija, obezbeđuje dokumenta koja se odnose na program i svrhu boravka u SAD. Pored ovih dokumenata, potrebno je da kandidati pribave i dodatnu dokumentaciju.

Spisak dokumenata i rok za dostavljanje, kandidati dobijaju od agencije, pre viziranja.

Napomena: Procedura viziranja kao i odobravanje vize u isključivoj su nadležnosti Konzulata SAD.

Dokument DS-2019

Dokument DS-2019 izdaje Sponzor organizacija i na osnovu njega učesnik programa dobija J-1 vizu. Prilikom ulaska u SAD, ovaj dokument mora da stoji u pasošu, uz vizu.

Napomena: Učesnici Programa mogu da rade u SAD isključivo u periodu validnosti Dokumenta DS-2019.

Sponzor programa određuje datume validnosti dokumenta DS-2019, na osnovu datuma upisanih u aplikaciji i radnoj ponudi i u skladu sa regulacijom US Department of State.

SEVIS – Student and Exchange Visitor Information System

Prilikom podnošenja dokumentacije za viziranje, Konzulatu SAD se dostavlja i SEVIS dokument (I-901). Bez ovog dokumenta, molba za odobrenje vize neće biti uzeta u razmatranje.

Naknada za SEVIS iznosi 35 USD i plaća se prema instrukcijama dobijenim od agencije, nakon potpisivanja radne ponude.

SEVIS je američki sistem za evidenciju i praćenje učesnika Exchange Visitor Program-a.

Učesnici programa imaju obavezu:

 • da se najkasnije 5 (pet) dana po ulasku u SAD, registruju u SEVIS sistem
 • da najmanje jednom u 30 dana ažuriraju svoje podatke u SEVIS sistemu (prema instrukcijama dobijenim od Sponzor organizacije)
 • da u SEVIS sistemu, u slučaju promene poslodavca odn. adrese smeštaja, obavezno odmah ažuriraju podatke o novom poslodavcu odn. novoj adresi

Sankcija za nepoštovanje ovih obaveza je ukidanje vize!

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno u cenu programa. Zdravstveno osiguranje obezbeđuje Sponzor organizacija iz SAD.

Učesnici programa, pre puta, putem emaila odn. personalnog online profila, dobijaju od Sponzor organizacije, polisu osiguranja i sve informacije o obezbeđenom zdravstvenom osiguranju i procedurama.

Reč je o posebnom zdravstvenom osiguranju za učesnike programa W&T USA (u skladu sa regulacijom State Department-a).
Period važenja zdravstvenog osiguranja poklapa se sa periodom važenja Dokumenta DS 2019.

Za vreme turističkog boravka, koji traje najduže 30 dana nakon isteka radnog dela programa, studenti nisu u obavezi da budu zdravstveno osigurani. Međutim, preporuka Spozor organizacije i agencije je da se učesnici programa zdravstveno osiguraju i za period turističkog boravka u SAD, obzirom da su troškovi lečenja u SAD izuzetno veliki.

Zdravstveno stanje kandidata se prilikom prijema na program ne proverava, ali se podrazumeva da su dobrog zdravlja i radno sposobni.
Sve bolesti nastale pre puta, kao i hronične bolesti, zdravstveno osiguranje NE pokriva.
Savetujemo da, pre puta, kandidati obave lekarski i stomatološki pregled.

Odustajanje od učešća na programu

 • Ukoliko kandidat otkaže učešće na programu nakon potpisivanja radne ponude, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju iznos od 300 USD.
 • Ukoliko kandidat otkaže učešce na programu nakon dobijanja američke vize, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa i u obavezi je da vrati Dokument DS-2019.
 • Ukoliko radna ponuda ne odgovara uslovima iz programa, ne bude potvrđena od strane Sponzor organizacije, poslodavac je nedostupan Sponzor organizaciji ili otkaže potpisanu radnu ponudu, a kandidat ne pronađe drugu radnu ponudu u ostavljenom roku, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju 300 USD (Opcija 2 – Self Placement).
 • Ukoliko bude utvrđeno da je dostavljena radna ponuda fiktivna ili radna ponuda uopšte ne bude dostavljena, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju 300 USD (Opcija 2 – Self Placement).
 • Ukoliko kandidat ne dobije J-1 vizu, Sponzor organizacija i agencija zadržavaju 300 USD.
 • Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem iz SAD ili ne ispunjava svoje ugovorom preuzete obaveze, kao i finansijske obaveze prema agenciji i Sponzor organizaciji, biće automatski otkazan sa programa, bez prava na refundaciju.
 • Troškovi prijavljivanja, SEVIS troškovi i konzularna taksa su bespovratni

Napomena: Sponzor organizacija zadržava pravo da o eventualnim izmenama uslova za odustajanje od učešca na programu, učesnika programa obavesti pre potpisivanja radne ponude.

O odustajanju od učešća na programu, kandidati agenciju obaveštavaju putem emaila.
Rok relevantan za utvrđivanje uslova za refundaciju počinje da teče prvog narednog dana od dana prijema obaveštenja o odustajanju od učešća na programu.

Raskid ugovora i prekid programa

 • Ukoliko učesnik programa odustane od učešća na programu nakon što je otputovao u SAD, nema pravo na povraćaj novca, a Sponzor organizacija će mu otkazati vizu
 • Ukoliko učesnik programa, tokom trajanja programa, svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem ili ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, biće otkazan sa programa.
 • Ukoliko učesnik programa ne poštuje pravila programa, može biti udaljen sa programa, bez prava na refundaciju.
 • Ukoliko se učesnik programa oguši o svoju obavezu da redovno ažurira podatke o sebi u SEVIS sistemu i odbija komunikaciju sa Sponzor organizacijom, biće mu ukinuta viza.

Poslovi na Work & Travel programu

Work and Travel programi nude poslove koji su sezonskog tipa. Na tim poslovima nije neophodno prethodno radno iskustvo. Plata u Americi se isplaćuje po satu i uglavnom je isplata na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou.

Cene sata se razlikuju od država i poslova a minimalna cena sata je $7,25. Na nekim poslovima je niža satnica jer uključuje i bakšiš.

Ti biraš poslove prema tipu objekta – prodajni objekat, hotelm restoran i slično.

Na interjvuu poslodavac određuje, prema tvom znanju engleskog jezika, koji će ti posao dodeliti.

Pogledaj listu trenutno raspoloživih poslova:

POSLOVI WORK & TRAVEL

Za detaljnije informacije o poslovima i lokacijama možete nas kontaktirati ili posetiti neku od naših poslovnica.

Pogledaj neke od poslova iz prethodnih sezona, sa detaljnijim informacijama:

1. FIRST MINUTE POPUST
– POPUST od 100 $ na prijave do 01.10. 2023.
– POPUST od 50 $ na prijave do 01.11.2023.

2. KARAVAN NAGRAĐUJE USPEŠNE STUDENTE
– Ako imaš prosek veći od 8,00 u momentu kada se prijavljuješ – dobićeš POPUST od 100 $ na cenu programa!

Da bi ostvario-la popust potrebno je da:

 • se prijaviš na program W&T USA 2024 u Karavan travel
 • nisi na prvoj godini studija
 • nisi apsolvent
 • nisi na obnovljenoj ili produženoj godini studija
 • nisi imao-la pauze tokom studija

3. SECOND TIMERS POPUST
– POPUST od 50 $
za sve bivše učesnike Karavanovog Work & Travel USA programa.

First Minute popust se odnosi samo za prijave na Job Placement opciju programa.
– Prilikom prijavljivanja, potrebno je dostaviti uverenje sa fakulteta o položenim ispitima i indeks na uvid.
– Popust se obračunava prilikom fakturisanja druge rate.
Popusti se ne sabiraju sa drugim popustima i akcijama i međusobno se isključuju.

Prijavi se na vreme, izaberi akciju koja ti najviše odgovara i započni nezaboravnu avanturu!

Za one koji ne mogu da svrate do nas, postoji mogućnost ONLINE konsultacija, prijavljivanja i intervjua, kao i plaćanja putem kartice ili računa u banci.

ONLINE PRIJAVLJIVANJE

Za sve dodatne informacije – ZAKAŽI KONSULTACIJE

Požuri i prijavi se po najpovoljnijim uslovima!

Mapa poslova:

Najčešća pitanja:

Program Work & Travel USA je Exchange Visitor Program – program međunarodne kulturne razmene. Cilj programa je da stranim studentima omogući da za vreme leta borave u SAD, usavrše engleski jezik, putuju po SAD, upoznaju nove kulture i steknu nova životna i radna iskustva. Radni deo programa traje maksimum 4 meseca, a nakon toga učesnici programa mogu da putuju po SAD maksimum mesec dana.

Učesnici W&T USA programa dobijaju J-1 vizu (Exchange Visitor visa). Ova vrsta vize omogućava rad u SAD najduže 4 meseca i nakon toga, turistički boravak u trajanju od 30 dana, pod uslovom da Konzulat SAD ili službenik na granici SAD ne utvrde drugačije.

Za vizu se aplicira u martu, aprilu, maju i junu mesecu.

Formular DS-2019 je dokument koji izdaje US Department of State. Na bazi ovog dokumenta Konzulat SAD odobrava J-1 vizu kandidatima za program. Formular DS-2019 je sastavni deo vize. Bez njega nije moguće boraviti u SAD, dobiti socijalni broj, vratiti takse i sl.

SEVIS je informacioni sistem američke vlade koji prikuplja podatke o učesnicima programa kulturne razmene koji borave u SAD. Obaveza svakog učesnika programa je da se najkasnije 5 dana po ulasku u SAD registruje na SEVIS. Ukoliko, tokom boravka u SAD, učesnik programa promeni poslodavca, obavezno mora ponovo da se uloguje na SEVIS i ostavi nove podatke. U suprotnom, viza će mu biti ukinuta i moraće da se vrati kući pre vremena.

SEVIS troškovi iznose 35 USD.

Putem Dokumenta I-94 USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) registruje boravak u SAD učesnika programa. Pri ulasku u SAD se više ne popunjava papirni formular I-94 ((DHS Arrival/Departure Record).
Za registrovanje ulaska u SAD, imigracione vlasti će udariti pečat u pasoš i istovremeno overiti i vaš DS-2019 obrazac. Službenici bezbednosne kontrole automatski prenose podatke u elektronsku bazu.
Studenti treba da pristupe elektronskom dokumentu i odštampaju ga.

Social Security Number (SSN) – socijalni broj moraju imati svi učesnici programa kako bi mogli legalno da rade u SAD. Apliciranje za dobijanje socijalnog broja, vrši se u lokalnoj kancelariji u mestu poslodavca.

Da. J-1 viza omogućava učesnicima W&T USA programa da istovremeno rade više poslova, kod različitih poslodavaca. Međutim, mora se voditi računa o tome da posao koji je obezbeđen posredstvom Sponzora programa ne sme da bude ugrožen drugim poslom.

Zarada zavisi od brojnih faktora. Ono što se pokazalo kao praksa do sada, zaradićeš da pokriješ uložene troškove, troškove boravka, troškove putovanja po SAD, a ostaće ti i za kupovinu. U velikoj meri od tebe, ali i spoljnih faktora zavisi koliko ćeš konkretno zaraditi.

Pre viziranja svaki učesnik programa dobija radnu ponudu sa detaljima o poslodavcu, vrsti posla, zaradi, smeštaju i dr

DA! Posao koji učesnik programa sam pronađe tokom boravka u SAD mora da bude odobren od strane Sponzora programa.
To se čini popunjavanjem odgovarajućeg formulara koji je potrebno dostaviti Sponzoru programa.

Učesnici programa imaju obavezu da najmanje jedanput mesečno kontaktiraju Sponzora programa u SAD. U slučaju da se učesnik programa ogluši o ovu obavezu, Sponzor programa  ima obavezu da mu ukine vizu.

DA! Program W&T USA je pre svega program međunarodne kulturne razmene. Tokom boravka na programu potrebno je da postoje kulturne aktivnosti i to najmanje 2 aktivnosti mesečno i o njima se mora izveštavati Sponzor programa. Pod kulturnim aktivnostima podrazumevaju se: obilazak muzeja i dr. znamenitosti, odlazak u pozorište, bioskop, na koncerte, druženje sa Amerikancima i sl.

O problemima koji se mogu javiti na poslu ili sa poslodavcem obavezno moraš da obavestiš Sponzor organizaciju u SAD, koja će ti pomoći da problem rešis. Sponzor organizacija je u tu svrhu obezbedila dežuran besplatan telefon na koji se uvek možeš javiti.

DA! Ukoliko želis da tokom boravka u SAD budeš zajedno sa još nekom osobom, potrebno je  da u aplikaciji napišes ime i prezime osobe i svoj odnos sa njom (drug/drugarica, brat/sestra, mladić/devojka). Neophodno je takođe, da i navedena osoba, u svojoj prijavi, naznači, da želi da zajedno sa tobom bude na programu, da navede iste zahteve (termin odlaska, lokacije, vrste posla, dužinu trajanja programa).

NE! Peti mesec boravka u SAD je predviđen za putovanje po SAD.

Možeš da putuješ van SAD, ali se ne možeš vratiti sa istom vizom nazad u SAD i potrebno je da izvadiš novu vizu.

Da, ukoliko si se vratio-la u zemlju pre isteka J-1 vize i nastavio-la da redovno daješ ispite.

U najvećem broju slučajeva DA. Izuzetno retko poslodavac nije u mogućnosti da obezbedi smeštaj studentima kojima obezbeđuje posao. U tom slučaju je student obavezan da sam obezbedi smeštaj. Detalji o smeštaju nalaze se u radnoj ponudi.

Cena smeštaja zavisi od lokacije. Smeštaj može biti besplatan, ali može da košta i više od 100 USD/nedeljno

Termini početka i završetka programa su različiti u zavisnosti od zemlje iz koje student dolazi.
Za studente iz Srbije
predviđen je period 21. 5. – 1. 10.
iz Crne Gore: 16. 5. – 8. 9.
iz BiH: 1. 6. – 1. 10.
Makedonije: 15. 5. – 1. 10.

Da, termini polaska su navedeni u Programu W&T USA.

Da, pod uslovom da redovno polažu ispite.

Prijavljivanje traje do popunjavanja dobijene kvote. Prethodnih godina prijavljivanje je trajalo  do sredine marta.
Studenti koji se ranije prijave imaju veći izbor poslova.

Postoji poseban formular sa podacima o radnoj ponudi koji popunjavaju poslodavci iz SAD.
Formular mora obavezno biti potpisan od strane poslodavca i studenta.

Radne ponude - istraži gde želiš da radiš

Zanimljivi i preporučeni poslovi za učesnike programa Work & Travel USA:

Sun Valley, USA

Sun Valley Resort, Idaho

Sun Valley se nalazi u državi Ajdaho, na 1805 metara nadmorske visine. Na ovom mestu se, od 1983. svakog leta...

Radne ponude za Work and Travel USA, Stein Eriksen Lodge

Stein Eriksen Lodge, Park City, Utah

Hotel sa 5 zvezdica, smešten u malom turističkom gradu, Park Sitiju koji turisti posećuju tokom cele godine....

Radne ponude za Work and Travel USA, St. Regis

St. Regis, Deer Valley, Utah

Hotel sa 5 zvezdica, deo Marriott lanca, smešten u Park City-ju, popularnom turističkom mestu. Pozicije koje ovaj...

Radne ponude za Work and Travel USA, Wychmere Beach Club

Wychmere Beach Club, Cape Code, MA

Privatni Beach Club, Wellness i Event Venue se nalazi na Cape Code-u nedaleko od Bostona...

Newport Harbor Corp., Newport, Rhode Island

U okviru ove kompanije posluju tri objekta Newport Restaurant Group, Castle Hill Inn i Papa Razzi Trattoria, a pozicije...

Ocean House & Weekapaug Inn, RI

Au Pair je program čuvanja dece u stranoj zemlji. Au Pair devojka se tretira kao član porodice, i tokom svog boravka...

Radne ponude za Work and Travel, Santa Cruz Boardwalk

Santa Cruz Boardwalk Co., Santa Cruz, CA

Zabavni park, smešten na samoj plaži grada Santa Kruz, udaljenog oko sat vremena vožnje od San Franciska...

Kingston-Resorts-02

Kingston Resorts, Myrtle Beach, SC

Kingston Resorts je popularno odmaralište smešteno na samom okeanu, u srcu Myrtle Beach-u. To je odmaralište...

Mission-Point-Resort, Mackinac Island

Mission Point Resort, Mackinac Island, MI

Ostrvo Mackinac Island je turistička destinacija broj 1 u Mičigenu, a Mission Point je najveće odmaralište...

Radne ponude za Work and Travel USA, Little Nell, Aspen, Colorado

The Little Nell, Aspen, Colorado

Little Nell je jedini hotel sa pet zvezdica u najpoznatijem američkom planinskom gradu Aspenu. Poznat je po svojim...

Couto Dunkin` Donuts, East Coast

Dunkin’ Donuts je vodeći svetski lanac peciva i kafe, koji opslužuje više od 3 miliona kupaca svakog dana...

Hotel-Hyannis-Harbor-02

Hotel Hyannis Harbor, Cape Code, MA

Hotel Hyannis Harbor se nalazi na obali Hayanis Harbor na Cape Code-u u blizini Bostona. Tu se nalaze mnoge plaže...

Scroll to Top