Program za obezbeđivanje stipendija za studiranje u SAD

Stipendije za studiranje u SAD

Svršeni srednjoškolci, koji žele da studiraju u SAD na osnovnim studijama, kao i diplomirani studenti, koji žele da upišu master studije u SAD, mogu uz pomoć Programa za obezbeđivanje stipendija za studiranje u SAD, sebi da obezbede stipendiju za studiranje u SAD.

Dobijanje i iznos stipendije za studiranje u SAD zavisi isključivo od samog kandidata odn. ostvarenog uspeha u srednjoj školi, kao i od uspeha i angažmana u vannastavnim aktivnostima (sportu, volonterskim aktivnostima, naučnim projektima i sl.).

Stipendije za studiranje u SAD daju fakulteti odn. koledži svojim studentima, koji se ističu po rezultatima i aktivnostima iz oblasti nauke, sporta i društveno-korisnih aktivnosti.
Studenti dobijaju stipendije u različitim iznosima (iznosi nekih stipendija pokrivaju troškove kompletne školarine, neke stipendije pokrivaju deo troškova školarine, a neke stipendije uključuju i troškove smeštaja).
Zahvaljujući dobijenoj stipendiji moguće je smanjiti troškove studiranja čak do 60% (što nominalno može da iznosi od 10.000 do 40.000 USD na godišnjem nivou).

Šta se dobija učešćem na programu?
Organizator programa garantuje kandidatu, čiju aplikaciju prihvati, dobijanje stipendije za studiranje u SAD od strane izabranog fakulteta odn. koledža, pod uslovom da ispunjava uslove predviđene statutom izabranog fakulteta odn. koledža.
Organizator programa pomaže kandidatu prilikom odabira i upisa na odgovarajući fakultet odn. koledž u SAD, prilikom pronalaženja odgovarajućih stipendija (u skladu sa željama kandidata u pogledu lokacije, nastavnog programa, budžeta i sl.), kao i prilikom pronalaženja smeštaja u SAD, pribavljanja zdravstvenog osiguranja i sl.

Organizatori programa
Organizator programa je američka organizacija Educatius International , sa sedištem u Bostonu. Ova organizacija je tokom 10 godina postojanja, pomogla đacima i studentima iz preko 50 država, da upišu željene fakultete/koledže širom sveta.
Organizacija Educatius International poseduje 30 kancelarija, u 28 različitih gradova, u 17 zemalja sveta. U saradnji sa oko 2000 partnera širom sveta, organizacija Educatius International organizuje upis i školovanje učenika i studenata iz preko 50 zemalja, u 11 država sveta.
Pored organizovanja upisa u srednje škole, univerzite, klasične koledže i Community College-e širom SAD, organizacija Educatius International organizuje i upis i školovanje u Velikoj Britaniji, Irskoj, Australiji, Novom Zelandu, Kanadi, Nemačkoj, Finskoj, Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.

Organizator programa, u našoj zemlji, je agencija Karavan travel, sa tradicijom i bogatim iskustvom u organizovanju programa međunarodne kulturne razmene učenika i studenata, dugom više od 26 godina.

Procedura
• Popunjeni obrazac predaplikacije, sa pratećom dokumentacijom(overena i prevedena svedočanstva iz srednje škole, TOEFL ili IELTS test ukoliko ima), kandidat dostavlja agenciji Karavan travel.
• Nakon prijema predaplikacije, Karavan travel kompletnu dokumentaciju kandidata prosleđuje organizatoru programa u SAD.
• Organizator programa iz SAD, organizacija Educatius International, nakon detaljne obrade primljene dokumentacije, obaveštava kandidata, posredstvom agencije Karavan travel, da li je njegova predaplikacija prihvaćena ili ne. Rok za odgovor je 5 radnih dana.
• Ukoliko je odgovor pozitivan, potrebno je da kandidat uplati iznos od 300 USD, na ime obrade aplikacije
• Organizator programa iz SAD će u roku od 10 radnih dana, od prijema uplate na ime obrade aplikacije, poslati kandidatu, posredstvom agencije Karavan travel, spisak od najmanje 5 fakulteta/koledža iz SAD, od kojih bi mogao da dobije stipendiju za osnovne studije, sa pratećim informacijama o fakultetu/koledžu, iznosu stipendije i sl. Kandidati za master studije će dobiti najmanje 3 ponude fakulteta/koledža iz SAD.
• Nije moguće prethodno izaberati fakultet/koledž sa liste, već se nakon obrade dokumentacije(uspeh iz škole, TOEFL/IELTS/SAT rezultati testova) i i želja navedenih u predaplikaciji (raspoloživ budžet, lokacija, predmet studija), vrši izbor fakulteta/koledža koji odgovaraju kriterijumima i željama kandidata.
• Kandidat ima rok od 10 dana da se opredeli za neki od ponuđenih fakulteta/koledža.
• U slučaju da u predviđenom roku kandidat ne prihvati ponudu ni jednog fakulteta/koledža, smatra se da je odustao od programa. U tom slučaju, agencija zadržava iznos od 300 USD, kao i 5.000 RSD, uplaćenih na ime troškova prijavljivanja. Dalja procedura se obustavlja.
• Ukoliko kandidat u predviđenom roku prihvati ponudu nekog od ponuđenih fakulteta/koleža, potrebno je da uplati iznos od 2.700 USD i dostavi dokumentaciju neophodnu za upis na fakultet/koledž. Dokumentacija neophodna za upis na fakultet/koledž u SAD:
– Čitko popunjena prijava za upis
– Overene kopije svedočanstva iz srednje škole + overeni prevodi svedočanstava na engleskom jeziku
– Overen test engleskog jezika (TOEFL, IELTS). Rezultate položenih testova potrebno je da direktno pošalje, fakultetu/koledžu u SAD, institucija koja je organizovala polaganje testova.
– Najmanje 2 pisma preporuke, na engleskom jeziku, napisana od strane profesora, poslodavca, trenera ili mentora
– Esej na engleskom jeziku
– Dokaz o posedovanju dovoljno finansijskih sredstava za finansiranje studija u SAD – Affidavit of Support
– Fotokopija pasoša
– Dodatna dokumentacija koju traži izabrani fakultet/koledž u SAD
• Nakon dostavljanja kompletne dokumentacije, kandidat će od fakulteta/koledža iz SAD dobiti potvrdu o upisu na fakultet/koledž i potvrdu o odobrenoj stipendiji (iznosu i uslovima odobrene stipendije)
• Pošto kandidat uplati fakultetu/koledžu u SAD odgovarajući iznos, na ime školarine, organizator programa iz SAD će izdati Dokument I-20, na osnovu koga će kandidat aplicirati za dobijanje odgovarajuće američke vize
• U međuvremenu je neophodno pripremiti dokumentaciju za obezbeđivanje odgovarajućeg smeštaja (ako je potrebno), pripremu medicinske dokumentacije, obezbeđivanje avio karte i dr.
• Kandidat aplicira se za dobijanje vize u Konzulatu SAD
• Odlazak na program

Smeštaj
Američki univerziteti smeštaj obezbeđuju u studentskom kampusu. Ne postoji mogućnost smeštaja u porodici.. Zgrada kampusa u kojem je obezbeđen smeštaj se nalazi u okviru kompleksa koledža. Deli se soba i druge zajedničke prostorije sa ostalim ostudentima koji tu borave.
Student je odgovoran za traženje smeštaja na koledžu/univerzitetu. Educatius International pruža pomoć i podršku tokom procesa apliciranja za smeštaj u kampusu. Obroci su obavezni u okviru kampusa.

Rokovi
Rokovi su različiti u zavisnosti od toga da li kandidat upisuje zimski ili letnji semestar.
Za upis na zimski semestar, rok za prijavu je 01.10.2017.
Za upis na letnji semestar, rok za prijavu je 01.04.2017.
Van naznačenih termina, prijavljivanje je moguće na upit.

Uslovi za prijavljivanje na program
Kandidati zainteresovani za prijavljivanje na program moraju ispunjavati sledeće uslove:
 moraju imati najmanje 17 godina starosti
 prosek ocema u srednjoj školi mora biti najmanje 2.7 GPA
 Broj bodova na testovima mora biti: za TOEFL – najmanje 79, za IELTS – najmanje 6.5
 SAT nije neophodan (ali je preporučljiv)
 Kandidat mora imati finansijska sredstva da plati minimum 16.000-20.000 USD troškove školarine(nakon stipendije), stanovanja i ishrane u SAD.

Cena programa
 Troškovi prijavljivanja – 5000 RSD
 Cena programa – 3000 USD
 Iznos školarine – u zavisnosti od izabranog fakulteta/koledža iz SAD

Dinamika plaćanja
Cena programa se uplaćuje u dve rate.
Troškovi prijavljivanja u iznosu od 5000 RSD i prva rata, u iznosu od 300 USD se uplaćuju odmah nakon dobijanja potvrde o prijemu na program, od strane organizatora programa iz SAD. Druga rata, u iznosu od 2.700 USD, se uplaćuje nakon što kandidat odabere ponudu za upis i stipendiranje odgovarajućeg fakulteta/koledža iz SAD.
Devizni deo programa se uplaćuje direktno organizaciji Educatius International.
Troškovi prijavljivanja se uplaćuju agenciji Karavan travel. Instrukcije za uplatu: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; Braće Grim br. 20a, Beograd.

U cenu programa je uključeno:
– Garantovano dobijanje stipendije (maksimum 60% od iznosa školarine)
– Naknada za obradu zahteva za upis u fakultet/koledž
– Naknada za obradu zahteva za obezbeđenje smeštaja
– Naknada brze pošte
– Konsultantske usluge
– Administrativni troškovi
U cenu programa nije uključeno:
– Školarina
– Knjige i sredstva za učenje
– Stanovanje
– Zdravstveno osiguranje
– SEVIS troškovi
– Troškovi viziranja
– Lični troškovi
– Transferi
– Prevod i overa dokumenata

Odustajanje od programa
– Nakon obrade aplikacije zadržava se 300 USD i 5000 RSD
– Pre izdavanja dokumanta I-20 zadržava se 570 USD i 5000 RSD
– Nakon izdavanja dokumenta I-20, zadržava se 3000 USD i 5000 RSD
– U slučaju nedobijanja vize zadržava se 300 USD i 5000 RSD + troškovi viziranja + troškovi koje zadržava fakultet/koledž (obavezno je dostaviti odbijenicu i pasoš)