Priprema za univerzitetske studije u Nemačkoj

Priprema za univerzitetske studije u Nemačkoj

Ako ste završili srednju školu ili gimnaziju i želite da studirate u Nemačkoj, pre otpočinjanja studija, neophodno je da ostvareni stepen obrazovanja uskladite sa nemačkim sistemom obrazovanja.
Programa priprema za univerzitetske studije u Nemačkoj, omogućava kandidatima da se upišu na neki od fakulteta u Nemačkoj, usavrše nemački jezik pre otpočinjanja studija, pronađu odgovarajući smeštaj, pribave i pripreme dokumentaciju za viziranje, ali pruži i podršku tokom studiranja.

Nemački obrazovni sistem je u svetu prepoznatljiv po kvalitetu programa, fleksibilnosti studija i mogućnostima koje pruža tokom i nakon studija. Nemačke visokoškolske ustanove omogućavaju veoma dobro obrazovanje svojim studentima i stručnu osposobljenost neophodnu za postizanje budućeg poslovnog uspeha.
Većina nemačkih univerziteta je finansirana od strane nemačke vlade, tako da su studije na njima besplatne, a troškovi života neuporedivo niži, u poređenju sa zemljama poput Velike Britanija ili SAD.

PREDNOSTI PROGRAMA
– Studije na državnim fakultetima su besplatne
– Učesnici programa Priprema za univerzitetske studije u Nemačkoj dobijaju studentski status u Nemačkoj
– Učesnici programa Priprema za univerzitetske studije u Nemačkoj mogu da rade 20 sati nedeljno

ORGANIZATORI PROGRAMA
Organizator programa u Nemačkoj je organizacija EURASIA Institute, osnovana 1993.god. u Berlinu. Ova organizacija omogućava stranim studentima, koji žele da započnu ili nastave osnovne ili master studije u Nemačkoj, upis na pripremne programe za studiranje, koji su neophodni svima koji žele da studiraju u Nemačkoj, kao i kasniji upis na nemačke fakultete.
Za 24 godine postojanja, preko 15.000 studenata, iz 80 zemalja sveta, je završilo pipremne programe i upisalo osnovne odn. master studije u Nemačkoj, preko EURASIA Instituta.

Organizacija EURASIA Institute ima dugogodišnju saradnju sa velikom mrežom nemačkih univerziteta, tako da je u mogućnosti da kandidatima, nakon završenog pripremnog programa za studiranje u Nemačkoj, omogući upis na odgovarajući fakultet u Nemačkoj, bilo da je reč o osnovnim ili master studijama.
Tokom pripremnih programa za studiranje u Nemačkoj, postoji nekoliko različitih programa učenja nemačkog jezika, koje u svojoj ponudi ima organizacija EURASIA Institute.

Organizator programa u našoj zemlji je agencija Karavan travel, sa dugom tradicijom i bogatim iskustvom u organizovanju programa međunarodne kulturne razmene učenika i studenata.

ŠTA PROGRAM OBUHVATA
– Kurs u trajanju od 36 nedelja, sa fondom časova od 30 časova nedeljno (Kurs se sastoji iz 2 dela: kursa nemačkog jezika, u trajanju od 32 nedelje (od nivoa A1 do nivoa C1) i kursa pripreme za polaganje prijemnog ispita na izabranom nemačkom fakultetu, u trajanju od 4 nedelje (prema programu STK / TestDaF / DSH ispit)
Course A1 A2 B1 B2 C1 Studienkolleg/
TestDaF/DSH
Exam Preparation/ Focus Classes
Duration 5 weeks 10 weeks 16 weeks 24 weeks 32 weeks 36 weeks
Pre-arrival
support University
placement
seminar Individual counselling service for university
placement

– Individualni savetodavni servis
– Studentski servis i podršku, tokom trajanja programa
– Izdavanje Potvrde o podobnosti za studiranje u Nemačkoj (University conditional letter)
– Pomoć prilikom pribavljanja dokumentacije za viziranje
– Rezervacija odgovarajućeg smeštaja
USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU
Uslovi za učešće na programu su različiti u zavisnosti da li kandidat želi da upiše osnovne ili master studije.
Za upis na osnovne studije, kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:
– da ima najmanje 18 godina starosti
– da bude dobrog zdravstvenog stanja (bez oboljenja koje mogu uticati na studije)
– da je završio gimnaziju odn. srednju školu
– da je završio 1-2 godine studija, na akreditovanom fakultetu u našoj zemlji (ovaj uslov je potreban za transfer sa našeg, na nemački fakultet)
– da ima određeni prosek ocena (za studiranje društvenih nauka, prirodnih nauka, ekonomiju, menadžmet i tehničke nauka, najmanje 3.7, a za medicinske nauke 4.7)
Za upis na master studije, dovoljno je da kandidat dostavi diplomu fakulteta na kome je završio osnovne studije i transkrip o svim položenim ispitima .

CENA PROGRAMA

 Troškovi prijavljivanja – 5.000 RSD
 Cena programa – 8.900 EUR
Dinamika plaćanja
Troškovi prijavljivanja se uplaćuju nakon dostavljanja preliminarne prijave i dobijanje potvrde o podobnosti kandidata za učešće na programu.
Cena programa se uplaćuje u dve rate. Prva rata, u iznosu od 400 EUR uplaćuje se, u vidu depozita, nakon dobijanja potvrde o podobnosti kandidata za učešće na programu, koju izdaje EURASIA Institue. Druga rata, u iznosu od 8.500 EUR, uplaćuje se u roku od 5 radnih dana, od dobijanja University Conditional Letter.
Sve ostale usluge: obezbeđenje smeštaja, osiguranja, transfera i sl. se uplaćuju pre apliciranja za vizu.
Troškovi prijavljivanja se uplaćuju na račun: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; Braće Grim br. 20a, Beograd.
Devizni deo programa se uplaćuje direktno organizaciji EURASIA Institute ili agenciji Karavan travel u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banke AD Beograd, na dan uplate.

PROCEDURA

Korak 1:
Kandidat zainteresovan za učešće na programu treba da agenciji dostavi čitko popunjen upit/preliminarnu prijavu i sledeća dokumenta:
• svršeni srednjoškolci: overene kopije svedočanstva iz srednje škole/gimnazije i overeni prevod dokumenata, na engleski jezik
• studenti: original uverenja o položenim ispitima i overeni prevod dokumenta na engleski jezik

Korak 2:
Pošto proveri dokumentaciju kandidata, organizacija EURASIA Institute izdaje potvrdu o podobnosti kandidata za učešće na programu, ukoliko kandidat ispunjava uslove.

Korak 3:
Uplata depozita od 400 EUR, u dinarskoj protivvrednosti i dostavljanje sledeće dokumentacije:
• čitko popunjena prijava EURASIA Institute-a
• 2 potpisana ovlašćenja za upis na univerzitet u Nemačkoj
• 2 popunjene prijave za upis na univerzitet u Nemačkoj
• overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi /gimnaziji (2 primerka) i overeni prevod dokumenta na engleski jezik (2 primerka)
• svedočanstva iz srednje škole /gimnazije i njihov prevod na engleski jezik, u 2 primerka (srednjoškolci) odn. uverenje o položenim ispitima i prevod dokumenta na engleski jezik, u 2 primerka (za studente)
• 2 preporuke profesora, napisane na engleskom jeziku (samo za upis na master studije)
• Motivaciono pismo, na engleskom jeziku (samo za upis na master studije)
• CV, na engleskom jeziku
• kopija pasoša (3 primerka)
• 3 fotografije pasoškog formata

Korak 4:
EURASIA Institute će, u roku od 6 – 8 nedelja, od uplate depozita i dostavljanja kompletne dokumentacije izdati na University Conditional Letter (potvrdu o podobnosti za studiranje u Nemačkoj).

Korak 5:
U roku od 5 dana, od dobijanja University Conditional Letter, potrebno je uplatiti drugu ratu programa, u iznosu od 8.500 EUR, prema instrukcijama dobijenim u agenciji.

Koran 6:
EURASIA Institute šalje dokumentaciju za apliciranje za odgovarajuću vizu

Korak 7:
Priprema za intervju u nemačkom konzulatu.
Pripremu vrši EURASIA Institute, putem nekoliko skype intervjua, kako bi kandidata što bolje pripremila za razgovor u konzulatu, pojasnila detalje i procedure studiranja u Nemačkoj i standarde koje moraju ispuniti svi studenti u Nemačkoj.

Korak 8:
Viziranje

Korak 9:
Dolazak u Berlin.
Transfer od aerodroma u Berlinu može biti organizovan, na upit učesnika programa, i uz odgovarajuću doplatu.

Korak 10:
Registracija učesnika programa od strane EURASIA Institute-a, od koga će dobiti dodatne neophodne informacije i instrukcije.
Svi učesnici programa, pošto, nakon dolaska, budu registrovani, od strane EURASIA Institue-a, moraju biti registrovani i u: 1) osiguravajućoj kompaniji, 2) policiji, 3) banci (radi aktiviranja bankovnog računa). Uz assistenciju organizacije EURASIA Institute-a, učesnici programa će pristupiti i proceduri za produženje vize, kada to bude bilo potrebno.

Odustajanje od programa
– Troškovi prijavljivanja u iznosu od 5000 RSD i prva rata programa u iznosu od 400 EUR se nepovratni.
– U slučaju odustajanja u roku dužem od 60 dana pre početka programa – zadržava se 35% od cene programa.
– U slučaju odustajanja u roku dužem od 30 dana pre početka programa – zadržava se 65% od cene programa.
– U slučaju odustajanja u roku dužem od 60 dana pre početka programa – zadržava se 35% od cene programa.
– U slučaju odustajanja u roku kraćem od 30 dana – zadržava se 100% od cene programa
– Nakon dobijanja vize u bilo kom periodu – zadržava se 100% od cene programa.
– U slučaju nedobijanja vize – zadržava se 5000 RSD i 400 EUR uz dostavljanje odbijenice za vizu.