Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko, turizam i poslovne usluge „KARAVAN TRAVEL“ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) je višegodišnji organizator turističkih putovanja, koji poseduje OTP licencu. U okviru svoje registrovane delatnosti Društvo prikuplja i obrađuje podatke svojih klijenata (putnika), potencijalnih klijenata i korisnika usluga kao i trećih lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U skladu sa politikom privatnosti podataka klijenata, posebnu pažnju obraćamo na poveljivost i adekvatnu zaštitu podataka naših klijenata, kako bi opravdali i zadržali poverenje lica do čijih podataka o ličnosti dolazimo u posed, u okviru registrovane delatnosti.

U skladu sa primenom principa zakonite, pravične i transparentne obrade podataka o ličnosti, Društvo je sačinilo ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, kako bi fizičkim licima (klijentima, potencijalnim klijentima i drugim licima) na jednom mestu, obezbedila relevante informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Molimo korisnike naših usluga, da ovaj Dokument (Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti) pažljivo pročitaju, kako bi se upoznali sa svim relevantnim informacijama o postupanju sa ličnim podacima i kako bi u potpunosti bili svesni prava koja im pripadaju, u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast.

1. DEFINICIJA KLJUČNIH POJMOVA:

 • „Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neporedno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog odn. više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

 • „Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje odn. strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom odn. dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
   
 • „Lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju

 • „Rukovalac“ je Društvo kao pravno lice koje u smislu ZZPL određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;

 • „Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca;

 • „Primalac“ je fizičko ili pravno lice odn.organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji, u skladu sa zakonom, primaju podatke o ličnosti, u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke, u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, koja se odnose na svrhu obrade;

 • „Treća strana“ je fizičko ili pravno lice odn. organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača.

2. RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI

„Rukovalac podacima o ličnosti“ je fizičko ili pravno lice koje prikuplja vaše lične podatke, određuje svrhu i način njihove obrade i koje je odgovorno da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu sa važečim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt podaci o Rukovaocu:

Naziv Rukovaoca: Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko, turizam i poslovne usluge „Karavan travel“ d.o.o. Beograd
Adresa sedišta: Braće Grim br.20a, Beograd
Kontakt telefon: +381 11 2762 790; +381 11 408 22 63
Email adresa: karavan@eunet.rs

3. LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zainteresovana fizička lica, čiji su podaci premet obrade od strane Rukovaoca, mogu ostvariti svoja prava o zaštiti podataka o ličnosti kao i sva pitanja i dileme u vezi njihovih prava na zaštitu podataka o ličnosti u kontaktu sa licem za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je:

Ime i prezime: Katarina Marić
Kontakt telefon: +381 11 2762 790; +381 11 408 22 63
Email adresa: katarina@karavantravel.rs

U skladu sa čl. 58. Zakona obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su:

 • informiše i daje mišljenje Rukovaocu ili Obrađivaču, kao i zaposlenima, koji vrše radnje obrade, o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
 • prati primenu odredbi ovog Zakona, drugih zakona i internih propisa Rukovaoca ili Obrađivača, koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih, koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;
 • daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa čl.54 ovog Zakona;
 • sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz čl. 55 ovog Zakona. 

4. VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • opšte identifikacione i kontakt podatke, podatke navedene u Ugovoru o putovanju, ponudi, predugovornom obaveštenju i/ili drugim dokumentima koji su povezani sa Ugovorom o putovanju (prilozi, ponude, upitnici, karte za pojedinačne turističke usluge itd.);

 • podatke o datoj saglasnosti odn. pristanku;

 • podatka o zaposlenima neophodnim za zasnivanje radnog odnosa i prijavu na obavezno socijalno osiguranje;
   
 • potvrde o neosuđivanosti lica prilikom zapošljavanja u cilju zaštite interesa Društva;

 • podatke o ličnosti koji su prikupljeni putem video nadzora, strogo iz bezbednosnih razloga;

 • druge podatke o ličnosti ukoliko za to postoji pravni osnov.

5. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI:

Karavan travel prikuplja vaše lične podatke direktno od vas ili iz drugih izvora kao što su: ugovarači putovanja, druge turističke agencije – Subagenti i sl.

6. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

Karavan travel prikuplja i obrađuje vaše lične podatke u različite, zakonom dozovljene svrhe. U pojedinim situacijama, vaši lični podaci prikupljaju se uz vaš pristanak, dok u drugim situacijama postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje. Svrhe u koje Karavan travel prikuplja i obrađuje vaše lične podatke mogu biti sledeće:

 • zaključivanje i izvršavanje ugovora o putovanju;

 • evidencije ugovora o putovanju;

 • informisanje o uslugama koje pruža Karavan travel (direktni marketing);

 • sprečavanje i otkrivanje prevara, pranja novca i finansiranja terorizma;

 • izvršavanje zakonskih obaveza i dr. 

Obrada podataka o ličnosti se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim pozitivnim propisima kojima se uređuje ova oblast.

Za pojedine, prethodno navedene svrhe obrade podataka, Karavan travel vrši prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka na osnovu Zakona, Ugovora i na osnovu vašeg pristanka, dok za obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti, na osnovu vaše izričite saglasnosti odn. izričitog pristanka. 

Svaki pristanak za obradu vaših ličnih podataka, koji ste dali Karavan travel-u, možete opozvati, 
u bilo kom momentu. Od tog trenutka, Karavan travel neće vršiti obradu vaših ličnih podataka, koja se zasnivala na pristanku, ali to neće uticati na zakonitost obrade podataka koja je vršena na osnovu pristanka, pre njegovog povlačenja. 

Međutim, Karavan travel može prikupljati o obrađivati vaše lične podatke i bez vaše saglasnosti, 
ako su takvo prikupljanje i obrada neophodni za:

 • izvršavanje ugovora u kome ste vi ugovorna strana ili kako bi se preduzele radnje neophodne za zaključenje ugovora, na vaš zahtev (npr. izrada ponude);

 • poštovanje pravnih obaveza Karavan travela;

 • ostvarivanje legitimnih interesa Karavan travela ili treće strane, osim u slučaju kada vaši pojedinačni intersi, prava i slobode, imaju prednost nad legitimnim interesom Karavan travela ili treće strane (npr. razmena podataka unutar Karavan travela u administrativne svrhe ili u svrhu ponude sličnih ili drugih proizvoda i sl.).

7. PRISTUP I USTUPANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Pristup podacima o ličnosti ima samo Rukovalac i zaposleni kod Rukovaoca. Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima, izvan Rukovaoca, samo u sledećim slučajevima:

 • Društvo će ustupati lične podatke trećim licima, samo za potrebe navedene u nastavku, pri čemu će preduzeti sve potrebne mere, kako bi se osiguralo, da se lični podaci obrađuju i obezbeđuju, u skladu sa važećim propisima;

 • Društvo može angažovati treća lica – pružaoca usluga – da vrše pojedine radnje obrade podataka za Obrađuivača podataka o ličnosti. U ovoj situaciji Obrađivaču se ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade i Obrađivači ih ne mogu koristiti u druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka, definisaće se ugovorom između Društva i Obrađivača;

 • Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano;

 • Ako je podatke potrebno proslediti radi realizacije Ugovora; 

Obrađivači podataka o ličnosti nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljenu, u druge svrhe, osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Rukovalac, a po osnovu Ugovora. Obrađivači su dužni da se pridržavaju svih pismenih uputstava Rukovaoca. Rukovalac preduzima sve neohpdne mere kako bi osigurao da se angažovani Obrađivači strogo pridržavaju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pismenih uputstava Rukovaoca, kao i da su preduzeli odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti. Rukovalac prenosi podatke o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije u svrhu realizacije Ugovora o putovanju.

8. GDE SE OBRAĐUJU VAŠI LIČNI PODACI?

Vaše lične podatke obrađivaće lica navedena u tački 2 i 3 ovog dokumenta, a u skladu sa ugovorom o obradi podataka o ličnosti, koji će u svemu osigurati bezbednost vaših ličnih podataka, poštujući zakonski okvir u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Karavan travel ni u kom slučaju neće vaše lične podatke činiti dostupnim licima koja nemaju ovlašćenje za obradu vaših ličnih podataka.

9. PRAVA LICA NA KOJA SE ODNOSE PODACI U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Lice na koje se podaci odnose, ima pravo na pristup podacima o ličnosti, koji se obrađuju od strane Društva. Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka kao i ograničenje obrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor Društvu na obradu podataka o ličnosti, koji se na njega/nju odnose. 

Pored gore navedenih prava, lice na koje se podaci odnose, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti odn. pravo da podatke, koje je prethodno dostavilo Društvu, primi od njega, a radi prenosa drugom Rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu, budu neposredno preneti drugom Rukovaocu od strane Društva, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom Društva, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti. 

Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti, ukoliko smatra da se njegovi podaci o ličnosti, ne obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Zahtev za ostvarivanje navedenih prava možete podneti:

 • pisanim putem neposredno u svakoj poslovnici Društva

 • putem pošte na adresu: Karavan travel d.o.o. Beograd, ul. Braće Grim 20a, 11000 Beograd, sa naznakom za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti ili

 • elektronskom poštom na email adresu: karavan@eunet.rs.

10. PRIGOVOR NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

U svakom trenutku možete, privrednom društvu Karavan travel d.o.o. Beograd, uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega će, bez odlaganja prestati sa obradom vaših podataka u navedenu svrhu. 

Prigovor možete uputiti i na obradu vaših ličnih podataka, koja je neohodna za izvršavanje 
zakonom propisanih ovlašćenja ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Karavan travel-a, nakon čega Karavan travel više neće obrađivati vaše lične čodatke, osim ukoliko je pozitivnim propisima uređeno drugačije. Ako smatrate de je došlo do povrede vaših ličnih podataka ili kršenja vaših prava, imate pravo da se obratitie i nadležnom nadzornom organu (Povereniku za zaštitu informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) pritužbom.

11. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe odn. isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani. 

U skladu sa Zakonom o turizmu, svu dokumentaciju o prodatim turističkim putovanjima, koja 
uključuje Ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima, čuvamo u našem rezervacionom sistemu dve godine, nakon čega brišemo podatke iz sistema. 

Lični podaci o zaposlenima kao i bivšim zaposlenima, čuvaju se trajno, u kadrovskoj evidenciji 
Društva, u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada.

12. POLITIKA KOLAČIĆA – COOKIES

Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke, postavljene u računar lica koje je posetilo sajt, u svrhu prikupljanja standardnih  informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanju tog lica, tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice. Društvo može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski, posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacije o Kolačićima, posetite allaboutcookies.org. 

Korisnici, koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića, mogu podesiti internet 
pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić, kao i da obije Kolačiće, koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice. 

Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića. 

Scroll to Top