Academic Year Program J1

O programu

Academic Year Program – AYP USA je program međunarodne kulturne razmene, koji pruža priliku učenicima srednjih škola i gimnazija, da jednu školsku godinu odn. polugodište provedu u američkoj porodici i pohađaju američku srednju školu.

Tokom boravka u Americi, učesnici programa imaju jedinstvenu priliku da tečno progovore engleski jezik, upoznaju Ameriku, američki način života, njene običaje i kulturu, ali i prošire krug prijatelja i steknu nova životna iskustva.

Druženje sa američkim vršnjacima u školi i van nje, ostaće u sećanju za ceo život. Ovako stvorena prijateljstva, neretko ostaju iskrena prijateljstva koja traju čitav život.

Boravak u SAD i život u američkoj porodici, obogatiće učesnika programa za dragoceno životno iskustvo. Kao član američke porodice, imaće priliku da sa njom podeli čari svakodnevnog života. Poseban doživljaj su svakako praznični trenuci i porodične proslave.

Ne treba zaboraviti i na posebnu misiju koju imaju učesnici AYP programa. Oni su svojevrsni ambasadori svoje zemlje, koji će tokom boravka u Americi, svoje američke prijatelje i članove američke porodice, upoznati sa svojom zemljom, njenom kulturom i običajima.

Važno je napomenuti da učesnici AYP programa, nakon uspešno završene školske godine, dobijaju Uverenje o položenom razredu, a ne diplomu o završenoj srednjoj školi.

 

Organizator programa – Internatioanl Student Exchange

Organizator programa – International Student Exchange – skraćeno ISE, je jedna od najstarijih i najvećih američkih organizacija, koja ima licencu američke vlade i CSIET-a (Counsil on Standards for International Educational Travel),  za realizaciju ovog programa. Posredstvom ove organizacije, nekoliko hiljada đaka, iz čitavog sveta, svake godine dolazi u SAD, kao učesnici Programa AYP.

Organizator programa, u našoj zemlji, je agencija Karavan travel, sa tradicijom i bogatim iskustvom u organizovanju programa međunarodne kulturne razmene učenika i studenata, dugom više od 26 godina.

 

Šta program obuhvata

 • intervjuisanje, testiranje i selekciju učenika
 • smeštaj i ishranu(bez ručka) u pažljivo odabranoj američkoj porodici
 • upis i školovanje u jednoj od američkih državnih škola
 • mesečne izveštaje o napretku učenika
 • nadzor američke porodice
 • lokalnog koordinatora (osobe van porodice, koja sve vreme vodi brigu o učeniku, njegovom uklapanju u novu sredinu, školovanju i sl.)
 • orjentaciju, pre odlaska na program i nakon dolaska u Ameriku
 • besplatan servis telefon 24/7 za hitne situacije
 • pribavljanje dokumentacije za dobijanje odgovarajuće vize (J-1 vize)
 • priručnik sa uputstvima za učešće u programu

 

Uslovi  za učešće na programu

Kandidati zainteresovani za učešće na ovom programu, treba pre svega, da budu: radoznali, tolerantni, odgovorni, iskreni, prilagodljivi i snalažljivi.

Na program se mogu prijaviti učenici srednjih škola i gimnazija:

 • uzrasta 15 do 18 god. (u momentu odlaska u SAD, učesnik programa može biti starosti najviše 18,5 godina)
 • sa odličnim ili vrlo dobrim uspehom u školi i pojedinačnim ocenama ne manjim od 3 (relevantan je uspeh u srednjoj školi)
 • sa znanjem engleskog jezika na nivou sporazumevanja (testiranje zanja engleskog jezika je obavezno prilikom prijavljivanja na program)
 • odličnog zdravlja, sa uredno primljenim vakcinama (napomena: na zahtev američke škole, neophodno je izvrštiti dodantu imunizaciju)

 

Opcije programa i rokovi za prijavljivanje

Postoje 2 opcije programa, u zavisnosti od dužine trajanja programa:

 1. Program u trajanju od 10 meseci odn. 1 školska godina (avgust 2017 – juni 2018)

Rok za prijavljivanje: 13.03.2017.

 1. Program u trajanju od 5 meseci odn. 2. polugodište (januar 2018 – juni 2018.)

Rok za prijavljivanje: 12.09.2017.

 

Početak i završetak programa

Program traje 10, odn. 5 meseci.

Program počinje nedelju dana pre utvrđenog početka školske godine odn. polugodišta, a završava se 5 dana nakon završetka školske godine, kada prestaje da važi i obezbeđeno zdravstveno osiguranje.

Škola će svedočanstvo o završenom razredu, sa svim ocenama, dostaviti učesniku programa na kućnu adresu. U slučaju da učenik odn. njegovi roditelji žele da se, oko pribavljanja svedočanstva iz američke škole, angažuje organizator programa iz SAD, američka fondacija, neophodno da organizatoru programa dostave potpisano posebno ovlašćenje i uplate naknadu u iznosu od 200 USD. Troškovi brze pošte padaju na teret učesnika programa. Instrukcije za uplatu biće dostavljene na upit.

 

Prijavljivanje

Za prijavljivanje je neophodno agenciji dostaviti čitko popuniti elektronsku prijavu i  prateću dokumentaciju (detaljnije informacije mogu se dobiti u agenciji).

Nakon predaje prijave, biće zakazan intervju sa kandidatom i njegovim roditeljima. Istovremeno će biti urađena i provera znanja engleskog jezika.

Posle uspešno obavljenog intervjua, ukoliko su ispunjeni svi uslovi za učešće na programu, prijava se šalje američkoj fondaciji, koja je organizator programa. Američka organizacija daje konačnu ocenu o prihvatanju kandidata na program i o tome pismeno obaveštava agenciju partnera, kandidata i njegove roditelje.

 

Sigurnost i bezbednost učenika

Tokom boravka na programu, učesnik programa i njegova američka porodica, nisu prepušteni sami sebi, već su pod stalnim nadzorom američke fondacije (organizatora programa) i lokalnog koordinatora.

Svaki učesnik programa, ima svog lokalnog koordinatora, koji živi u blizini američke porodice u kojoj učenik boravi. Lokalni koordinator je zadužen za rešavanje eventualnih problema, koji se mogu javiti u porodici ili školi, tokom adaptacije na novu sredinu i sl. Takođe, lokalni kordinator kontroliše napredak učenika u školi i o tome, jednom mesečno, šalje izveštaje organizatoru programa, američkoj fondaciji.

Pored lokalnog kordinatora, učesniku programa je na raspolaganju i regionalni menadžer.

Informacije o lokalnom koordinatoru i regionalnom menadžeru učesnik programa dobija odmah pošto mu budu pronađene adekvatna američka porodica i škola.

Svaki učesnik programa  ima na raspolaganju  besplatan kontakt telefon, dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji, za hitne pozive i pružanje dodatne podrške, kada je to potrebno.

 

Američka porodica

Na osnovu  podataka iz prijave, američka organizacija, organizator ovog programa, će otpočeti proces pronalaženja odgovarajuće porodice i škole za konkretnog učenika. Američka porodica mora da zadovoljava utvrđene standarde programa.

Porodice koje primaju učesnike programa razmene studenata, su uglavnom porodice koje pripadaju srednjem staležu.

Svaka porodica zainteresovana da primi učesnika AYP programa,  prolazi poseban proces provere.  Odabir i proveru porodice prvo vrši lokalni koordinator, nadležan za region u kojoj porodica živi. Drugu proveru i selekciju porodica vrši lokalni kordinator nadležan za drugi region. Ukoliko je potrebno, proveru vrši i regionalni menadžer.

Pošto bude pronađena odgovarajuća američka porodica, organizator programa, američka fondacija, šalje kandidatu,posredstvom agencije partnera, dosije američke porodice, sa detaljnim informacijama  (o porodici i njenim članovima, zanimanjima roditelja, njihovim hobijima, interesovanjima, fotografijama članova porodice i sl.),  kako bi se kandidat, pre odlaska u SAD, dobro informisao o porodici u kojoj će boraviti. Uz informacije o porodici, u dosijeu se nalaze i informacije o mestu u kome će učenik boraviti i pohađati školu.

Američke porodice, koje primaju učesnike AYP programa, mogu biti porodice sa oba ili sa jednim roditeljem. Porodice mogu biti sa decom (vršnjacima kandidata ili mlađim od njega) ili bez dece.

Nije zgoreg napomenuti da američke porodice, koje primaju strane učenike u svoj dom, za to ne dobijaju nikakvu novčanu naknadu. One to čine na volonterskoj osnovi, potpuno besplatno, sa visokom svešću o značaju kulturne razmene.

Učesnici programa nisu gosti u američkoj porodici, već privremeni članovi porodice.

Američke porodice mogu primiti i dva učenika na razmeni istovremeno (“double placement”), a uslov je da učenici budu iz različitih država.

 

Američka škola

Američki obrazovni sistem se dosta razlikuje od našeg, kako u vrsti i broju predmeta, načinu ocenjivanja, pedagoškim metodama i sl.

Da bi učenik uspešno završio školsku godinu, neophodno je da konstantno uči i tokom čitave školske godine bude angažovan u školiskim aktivnostima.

Vannastavne aktivnosti (sport, muzika, gluma, učešće u uređivanju školskog časopisa, hor, biznis klub i dr.) predstavljaju veoma važan segment u američkom obrazovnom sistemu. Njih organizuje škola, van nastave i veoma je važno aktivno učestvovati u njima.

 

Lokacije američkih porodica i škola

Američke porodice, koje primaju učesnike AYP programa, žive na različitim lokacijama širom SAD (u gradovima, predgrađima velikih gradova, manjim mestima i ruralnim, slabije naseljenim sredinama). Najveći broj prodica živi u manjim mestima, koja su svakako bolji izbor u odnosu na velike gradove, zbog sigurnosti i bezbednosti.

Učesnik programa može, uz odgovarajuću doplatu, da u prijavi naznači odrađeni region odn. američku saveznu državu, u kojoj bi želeo da mu američka fondacija pronađe odgovarajuću porodicu i školu. Doplata za izbor određenog regiona iznosi 300 USD. Doplata za određenu državu (izuzev Havaja i Aljaske) iznosi 500 USD, za Floridu 600 USD, a za Kaliforniju 700 USD. 

Doplata se vrši samo u slučaju pronalaženja odgovarajuće porodice i škole u izabranom regionu odn. državi.

Američka fondacija ne garantuje da će u izabranim regionima odn. državama uspeti da obezbedi odgovarajuću porodicue odn. školu.

Proces pronalaženja odgovarajuće američke porodice traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

Krajnji rok, u školskoj 2017/18.god., za dobijanje porodice i škole je do: 05.09.2017. (za program u trajanju od 10 meseci) odn. 20.01.2018. (za program u tranju od 5 meseci).

 

Dobijanje američke vize

Tek pošto izvrši upis u odgovarajuću američku državnu školu i obezbedi smeštaj u odgovarajućoj američkoj porodici, organizator programa iz SAD, šalje dokument DS-2019, koji je neophodan za dobijanje odgovarajuće vize (J-1 vize).

Napomena:  U slučaju da je kandidat, pre prijavljivanja na program, podnosio molbu Konzulatu SAD za dobijanje američke vize i tom prilikom bio odbijen, dužan je da o tome obavesti agenciju, prilikom prijavljivanja na program.

 

Cena programa i zdravstvenog osiguranja

Cene programa i zdravstvenog osiguranja zavise od dužine trajanja programa.

 1. Program u trajanju od 10 meseci:
Ø cena programa                 5.500 USD
Ø zdravstveno osiguranje       740 USD

 

 1. Program u trajanju od 5 meseci:
Ø cena programa                 5.300 USD
Ø zdravstveno osiguranje       410 USD

 

Troškovi prijavljivanja iznose 10.000 RSD.

 

Šta je uključeno u cenu programa

 • pronalaženje odgovarajuće porodice (bez mogućnosti biranja određenog regiona ili države)
 • upis i pohađanje nastave u nekoj od američkih državnih srednjih škola
 • smeštaj i ishrana u odgovarajućoj američkoj porodici odn. školskom internatu (ručak u školi nije uključen u cenu)
 • zdravstveno osiguranje tokom trajanja programa
 • usluge Lokalnog koordinatora
 • besplatan dežuran telefon 24/7, za pomoć i konsultacije
 • pribavljanje dokumentacije iz SAD neophodne za viziranje
 • supervizija Kordinatora programa
 • priručnik za učesnike programa
 • mesečni izveštaji Lokalnog kordinatora, zaduženog za praćenje deteta u porodici i školi

 

 Šta nije uključeno u cenu programa

 • povratna avio karta
 • troškovi viziranja (160 USD) + 180 USD SEVIS troškovi)
 • ručak u školi
 • dodatna imunizacija (ukoliko je potrebno)
 • prevoz do i od škole
 • lični troškovi (preporučeni iznos džeparca: 200-300 USD mesečno)
 • overa ocena i nostrifikacija dokumenata (nakon povratku u zemlju)
 • udžbenici i školski pribor
 • biranje regiona ili države
 • pribavljanje transkripta od američke škole
 • izdavanje novog dokumenta DS 2019

 

Dinamika plaćanja            

 • nakon dobijanja potvrdnog odgovora američke organizacije o prijemu na program, potrebno je uplatiti troškove prijavljivanja (000 RSD) i I ratu cene programa u iznosu od 1.000 USD
 • ostatak do pune cene programa i zdravstveno osiguranje uplaćuju se:
 • do 15.05.2017. – za program u trajanju od 10 meseci
 • do 15.11.2017. – za program u trajanju od 5 meseci

 

Napomena:

Troškovi prijavljivanja se uplaćuju na račun br.: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; svrha: prijava na program AYP USA.

Devizni deo programa se uplaćuje na račun Karavan Travel-a, u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banka AD Beograd, na dan uplate.

 

Otkazivanje učešća na programu

 • Ukoliko učesnik programa otkaže učešće na programu pre dobijanja odgovora organizatora programa iz SAD o prijemu na program, agencija zadržava iznos uplaćen na ime troškova prijavljivanja.
 • Ukoliko učesnik programa otkaže učešće na programu nakon dobijanja potvrde organizatora programa iz SAD o prijemu na program, a pre pronalaženja odgovarajuće američke porodice, agencija zadržava troškove prijavljivanja i dinarsku protivvrednost 800 USD.
 • Ukoliko učesnik programa otkaže učešće na programu nakon dobijanja potvrde organizatora programa iz SAD o prijemu na program i pronalaženju američke porodice, agencija zadržava troškove prijavljivanja i iznos uplaćen na ime I rate programa.
 • Ukoliko učesnik programa otkaže program nakon odlaska u SAD, nema pravo na povraćaj novca.
 • Ukoliko učesnik programa, zbog nedoličnog ponašanja, odlukom organizatora programa iz SAD, mora da prekine učešće na programu, nema pravo na povraćaj novca.
 • Doplata za ostanak na programu, ukoliko učesnik programa, zbog nedoličnog ponašanja, mora da promeni američku porodicu, iznosi 300 USD i uplaćuje se direktno organizatoru programa iz SAD.
 • Ukoliko učesnik programa bude odbijen za vizu, agencija zadržava troškove prijavljivanja i dinarsku protivvrednost 700 USD. Za refundaciju novca neophodno je dostaviti original odbijenicu i dokumenta DS 2019.

Ostavite odgovor