Internship and Training USA

Program je namenjen studentima završnih godina studija, kao i onima koji su nedavno diplomirali, a zainteresovani su za stručnu praksu u SAD, iz oblasti koju su se školovali.

 • Training program traje minimum 6, a maksimum 18 meseci, a Internship minimun 6, a maksimum 12 meseci.
 • Dve opcije programa: Full Placed opcija (Sponzor obezbeđuje praksu) i Self Placed opcija (kandidat sam obezbeđuje praksu)
 • Prijavljivanje je tokom cele godine.
 • Praksa je moguća iz sledećih oblasti Hospitality and Tourism, Agriculture, Forestry, Fishing (maksimalno dozvoljena praksa za Training program je 12 meseci).
 • Prakse u trajanju dužem od 6 meseci su, uglavnom, plaćene.

Smeštaj (uslovi i plaćanje) se ugovaraju direktno sa organizacijom odn. kompanijom koja obezbeđuje praksu.

Praksa moze da se obavlja samo u kompaniji za koju student ima odobrenje. Dodatni poslovi su zabranjeni.

 • Arts and Culture
 • Business, Management, Finance, Commerce
 • Information Media and Communication
 • Hospitality and Tourism
 • Public Administration and Law
 • Sciences, Engineering, Architecture, Mathemathics, Industrial Engineering
 • Agriculture, Forestry, Fishing

Management, Business, Commerce and Finance – Bank management, Software companies, Financial planning, Accounting Firms, Non-profit organisations.

Arts and Culture – Visual Arts (Museums, Art Galleries, Auction Houses, Photography), Community cultural organisations, Entertainment Industry (Recording, Broadcasting, Talent Management), Film industry, Performing Arts, Publishing,Music (Symphonies/Orchestras, Operas, Vocal, Composing)

Information Media and Communications – Design (Audio visual, Multimedia, Graphic,Web), Marketing, Copywriting, Public Relations, Reporters (TV, Radio, Sports), Information Management, Newspapers, Web Develop.

Kandidati za Training program moraju posedovati fakultetsku diplomu i:
• najmanje jednu godinu profesionalnog radnog iskustva, iz oblasti koju su studirali (dokaz: radna knjižica ili ugovor o radu i preporuke poslodavca) ili
• 5 godina profesionalnog radnog iskustva, iz oblasti za koje traže praksu (dokaz: radna knjižica ili ugovor o radu i preporuke poslodavca)

Kandidati mogu biti studenti završnih godina studija ili studenti koji su diplomirali, a od diplomiranja i početka stručne prakse u SAD nije prošlo više od 12 meseci.

Troškovi prijavljivanja: 8.000 din.

Troškovi prijavljivanja se plaćaju tek nakon obavljenog Skype intervjua sa poslodavcem i dobijanja njegove potvrde da želi prima kandidata na praksu u svoju kompaniju (opcija programa Full Placed) odn. prilikom predaje agenciji popunjenog i odobrenog dokumenta DS-7002 (opcija programa Self Placed).

CENA PROGRAMA

A. Opcija Full Placed Program Internship i Training program (organizacija obezbeđuje praksu):
1) 6 meseci 2.580 USD
2) 12 meseci 2.980 USD
3) 18 meseci 2.355 USD (samo za Training program studente)

B. Self Placed Program (student sam sebi obezbeđuje praksu)
1) 6 meseci 1.920 USD
2) 7 – 9 meseci 2.075 USD
3) 10 – 12 meseci 2.230 USD
4) 13 – 15 meseci 2.390 USD
5) 16 – 18 meseci 2.550 USD (samo za Training program studente)

Cena programa se uplaćuje prilikom predaje kompletno popunjene prijave, a pre izdavanja dokumenta DS-2019.

U cenu programa su uključene sledeće usluge

online pregled ponuda raspoloživih praksi (Full Placed program)
obezbeđivanje jedne prakse (Full Placed program)
pomoć prilikom popunjavanja online aplikacije
kompletna provera i overavanje dokumenta DS 7002 Training Plana (Self placed program)
Skype intervju sa Sponzor organizacijom
izdavanje dokumenta DS-2019
zdravstveno osiguranje (koje pokriva period važenja dokumenta DS-2019
virtualna Pre-Departure orijentacija
pomoć i podrška 24/7 Sponzor organizacije iz SAD tokom trajanja programa
asistencija prilikom procesa viziranja
volonterski projekti

Poslati CV na engleskom jeziku, putem emaila agenciji, kako bi vas stavili na mailing listu. Na svake dve nedelje, kandidat će dobijati listing sa raspolozivim praksama.
Ukoliko ste zainteresovani za odredjenu poziciju potrebno je poslati mail agenciji sa podacima o zeljenoj praksi.
Pre nego što aplicira za konkretnu praksu, kandidat treba da proveri da li ispunjava uslove koji su navedeni uz konkretnu poziciju.
Ukoliko je poslodavac zainteresovan za kandidata koji je aplicirao za praksu u njegovoj kompaniji, zakazaće kandidatu Skype intervju.
Nakon uspešno obavljenog intervjua sa poslodavcem koji je odlučio da kandidata primi, kandidat treba da uplati troškove prijavljivanja.
Pošto uplati troškove prijavljivanja, kandidat radi Web/Tel intervju sa Sponzor organizacijom iz SAD i popunjava online aplikaciju. Nakon dobijanja potvrde od strane Sponzor organizacije iz SAD da je prijava kompletna, a pre izdavanja dokumenta DS 2019, kandidat treba da uplati naznačenu cenu programa, u zavisnosti od opcije i dužine trajanja programa.

Poslati CV na engleskom jeziku kao i popunjen dokument DS 7002 agenciji i to putem e-maila..
Ukoliko kandidat ispunjava uslove za učešće na programu i dokument DS 7002 bude odobren od strane Sponzor organizacije iz SAD, potrebno je uplatiti troškove prijavljivanja, nakon čega će dobiti uputstvo za popunjavanje. online aplikacije. Pošto popuni online aplikaciju, biće zakazan Skype intervju sa Sponzor organizacijom iz SAD.
Po dobijanju potvrde o uspešno obavljenom intervjuu i kompletiranoj aplikaciji, a pre izdavanja dokumenta DS 2019, vrši se uplata naznačene cene programa, u zavisnosti od opcije i dužine trajanja programa.

Rok za dostavu kompletno popunjene aplikacije, sa pratećom dokumentacijom, je najkasnije 2 meseca pre datuma predviđenog za pocetak prakse u SAD, koji je kao takav naznačen na dokumentu DS 2019.

Kandidat sam popunjava online formular za viziranje.
Instrukcije za popunjavanje će blagovremeno dobiti od agencije.
Taksu za viziranje (160 USD) i SEVIS troškove (180 USD) kandidat plaća prema dobijenim instrukcijama. Ovi troškovi nisu uključeni u cenu programa.

OTKAZIVANJE UČEŠĆA ZBOG NEDOBIJANJA VIZE

 • Ukoliko učesnik programa dostavi agenciji original dokumenta DS 2019 u roku od 30 i vise dana, od datuma predviđenog kao početak programa i koji je kao takav naznačen u dokumentu DS 2019 biće mu vraćen uplaćeni novac umenjen za troškove prijavljivanja i 200 USD (Self Placed Program) odn. 300 USD (Full Placed Program)
 • Ukoliko učesnik programa dostavi agenciji original dokumenta DS 2019 u roku kraćem od 30 dana od dana koji je predviđen kao početak programa, koji je kao takav naznačen u dokumentu DS 2019, biće mu vraćen uplaćeni novac umenjen za troškove prijavljivanja i 350 USD (Self Placed Program) odn. 600 USD (Full Placed Program)
 • Ukoliko učesnik programa dostavi agenciji original dokumenta DS 2019 nakon datuma koji je u dokumentu DS 2019 naznačen kao početak programa, nema pravo na refundaciju (važi za obe opcije programa -Self odn. Full Placed Program).

USLOVI OTKAZIVANJA UČEŠĆA NA PROGRAMU

 • Ukoliko kandidat otkaže učešće na programu najkasnije 30 dana pre početka programa odn. datuma naznačenog u dokumentu DS 2019 kao početak programa, agencija će zadržati troškove prijavljivanja i 200 USD (opcija Self Placed Program) odn. 300 USD (opcija Full Placed Program)
 • Ukoliko kandidat otkaže učešće na programu u periodu kraćem od 30 dana od dana predviđenog kao početak programa odn. datuma naznačenog u dokumentu DS 2019 kao početak programa, agencija će zadržati trpškove prijavljivanja i 350 USD (opcija Self Placed Program) odn. 600 USD (opcija Full Placed Program)
 • U slučaju da kandidat otkaže učešće na programu na dan početka programa odn. onog datuma koji je u dokumentu DS 2019 naznačen kao početak programa ili tokom trajanja programa, kandidat nema pravo na refundaciju (važi za obe opcije programa -Self odn. Full Placed Program)

O otkazivanju učešća na programu kandidat agenciju treba da obavesti u pisanoj formi.

Rokovi za refundaciju se računaju od dana prijema u agenciji, pisanog obaveštenja o odustajanju kandidata.

OSTALI TROŠKOVI

U slučaju da kandidat izgubi dokument DS 2019 pre odlaska na program, snosiće troškove štampanja novog dokumenta koji iznose 50 USD, kao i troškove brze pošte.
U slučaju da kandidat izgubi dokument DS 2019 nakon odlaska u SAD, snosiće troškove brze pošte slanja novog dokumenta DS 2019.
U slučaju da kandidat želi da promeni datum početka programa, nakon što je štampan dokument DS 2019, snosiće troškove izrade novog dokumenta DS 2019 (70 USD), kao i troškovi brze pošte.
U slučaju promene Host organizacije u SAD, uz obavezno odobrenje Sponzor organizacije, kandidat snosi troškove izrade nove dokumentacije (100 USD).
U slučaju da Sponzor organizacija proceni da je neophodno posetiti Host organizaciju studenta koji je na Self Placed opciji programa, a koja je predviđena regulacijom programa (u slučaju da kompanija ima godišnji prihod manji od 3 miliona USD i manje od 25 zaposlenih) kandidat je obavezan da snosi deo troškova u iznosu od 200 USD.