Au Pair Austrija Posebni uslovi

Uslovi učešća na Au pair programu

 • devojke od 18-27 godina starosti (viza se može dobiti sve dok devojka ne napuni 28 god)
 • znanje nemačkog jezika (srednji nivo)
 • iskustvo u čuvanju dece i obavljanju lakših kućnih poslova
 • da nije ranije učestvovala na Au Pair programu u Austriji
 • da nije osuđivana i pod istragom
 • da je neudata i nema svoju decu

Devojke mogu na Au Pair programu u Austriji boraviti min 6 max 12 meseci. Prijavljivanje je tokom cele godine. Za kraći vremenski period austrijske porodice su posebno zainteresovane iz oblasti podnožja Alpa gde zbog obaveza u zimskoj sezoni traže devojke koje će im čuvati decu.

Prosečno vreme dobijanja porodice je 3-4 meseca od momenta predaje kompletno popunjene prijave do pronalaženja porodice u Austriji.

džeparac u iznosu od 386.80 + 96.70 tj. 483.50 EUR mesečno
pokrivanje 50% troškova kursa jezika od strane porodice (za program u trajanju od 12 meseci)
zasebna soba i ishrana u okviru porodice (i za vreme korišćenja slobodnih dana)
najmanje 1 slobodan dan nedeljno
godišnji odmor za boravak na programu u trajanju od 12 meseci
pomoć i podrška agencije koja realizuje program tokom čitavog trajanja programa
korišćenje besplatnog servis telefona u hitnim slučajevima
Čuvanje dece oko 20 sati nedeljno
dodatno čuvanje dece u večernjim satima min. 3 puta nedeljno
obavljanje lakših kućnih poslova
pohađanje kursa nemačkog jezika za vreme trajanja programa (posebno u prvoj polovini programa)
fleksibilnost kao i tolerantnost i prilagodljivost
da su zdravstveno osigurane tokom čitavog trajanja programa (Au Pair osiguranje kosta oko 45 EUR mesečno)
poštovanje pravila ponašanja propisana pravilima programa i kućnog reda porodice domaćina
da obezbede i finansiraju transport do porodice u Austriji i nazad
da obezbede svu neophodnu dokumentaciju za viziranje
da su u redovnom kontaktu sa organizacijom koja im je obezbedila porodicu

Potrebno je dostaviti agenciji sledeća dokumenta:

 • čitko popunjenu prijavu na nemačkom ili engleskom jeziku
 • lekarsko uverenje
 • Childcare preporuke na engleskom ili nemačkom
 • Character preporuka na engleskom ili nemačkom
 • potpisan Au Pair ugovor
 • foto album-fotografije devojke sa decom (min. 5 fotografija)
 • 1 fotografija pasoškog formata (sa osmehom na licu)
 • pismo Au Pair porodici na engleskom ili nemačkom (detaljnije opisati rad sa decom, iskustvo, doživljaje itd)
 • kopija vozačke dozvole
 • potvrda o znanju nemačkog jezika (potvrda mora biti na nemačkom jeziku ili prevedena)
 • fotokopija prve stranice pasoša (pasoš mora važiti min. godinu dana od dana odlaska na program)
 • izvod iz matične knjige rođenih (preveden na nemački jezik kod sudskog tumača)
 • uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti (prevedeno na nemački jezik kod sudskog tumača)
 • potvrda o boravku (prevedeno na nemački jezik kod sudskog tumača)

Sledeća dokumenta koja moraju biti prevedena i overena kod sudskog tumača, kao i sa pečatom Apostilja ili potvrdom o verodostojnosti dokumenta overenim u austrijskoj ambasadi:

 • Diploma o završenoj školi
 • Uverenje o neosuđivanosti
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o prebivalištu

KAKO TREBA DA IZGLEDA DOSIJE DEVOJKE ZA AU PAIR PROGRAM

Prijava treba da bude čitko popunjena i uredna. Dokumenta treba da budu složena, overeni prevodi obavezno uz originale dokumenta, foto album sa objašnjenjima. Fotografije su veoma važne: budite nasmejani i obavezno šaljite slike sa decom. Pošto kompletirate dokumentaciju, pozovite telefonom agenciju i zakažite razgovor. Prilikom predaje prijave, obavezan je intervju.

POZIV PORODICE – DOMAĆINA

Ukoliko Au Pair devojka zadovoljava kriterijume za učešće na programu, kompletna dokumentacija se prosleđuje agenciji-partneru u Austriji koja pronalazi odgovarajuću porodicu. Au Pair porodica kontaktira devojku telefonom ili putem mail-a, Skype-a. Nakon toga devojka i porodica daju svoju saglasnost o međusobnom prihvatanju. Po dobijanju saglasnosti, otpočinje proces pribavljanja odgovarajuće dokumentacije za dobijanje vize koji traje 8-10 nedelja.

CENA: 5000 din (troškovi prijavljivanja) + 350 EUR (troškovi programa)

Napomena:

Dinarski deo programa u iznosu od 5.000 din. se uplaćuje na račun br.: 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; svrha: prijava na Au Pair program.
Devizni deo programa se uplaćuje na račun Karavan Travel-a, u dinarskoj protivvrednosti, prema prodajnom kursu Komercijalne banka AD Beograd, na dan uplate.

DINAMIKA PLAĆANJA

 • Troškovi prijavljivanja uplaćuju se prilikom prijavljivanja na program
 • Troškovi programa uplaćuju se po dobijanju porodice

Cena Au Pair programa u Austriji uključuje

Pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice (obilazak i detaljna provera porodice i uslova u kojima žive i sobwa u kojoj ce devojka boraviti
intervju sa svim članovima porodice ponaosob
intervjuisanje devojke i provera dokumentacije
obezbeđivanje dokumenta neophodnih za viziranje
emergency contact 24/7 za vreme trajanja programa
organizovanje druženja sa Au pair devojkama iz drugih zemalja kao I njihovi kontakti
usluge lokalnog koordinatora
pomoć i usmeravanje tokom čitavog trajanja programa
pomoć prilikom apliciranja za vizu
žurka dobrodoslice

Cena Au Pair programa u Austriji ne uključuje

troškove viziranja (oko 75 EUR)
transfer do i od Au Pair porodice
troškove lokalnog transporta
troškove kursa jezika
prevod i overa dokumenata od strane sudskih tumača
troškove pribavljanje boravišnih dozvola (podnosi se u Austriji i iznosi oko 110 EUR)
troškove zdravstvenog osiguranja

ODUSTAJANJE OD UČEŠĆA NA PROGRAMU

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu pre nego što dobije odgovarajuću porodicu, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime troškova prijavljivanja.
Ukoliko devojka odustane od učešća na programu nakon dobijanja porodice kao i za vreme trajanja programa, gubi pravo na celokupno uplaćeni iznos na ime troškova prijavljivanja i troškova programa.

Molimo učesnike programa da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja Karavan travel-a, koji čine sastavni deo ovog programa.