Čuvanje dece u Nemačkoj

Au Pair (od 6 do 12 meseci)

Au Pair program je program međunarodne kulturne razmene koji omogućava učesnicama programa da borave nekoliko meseci u Nemačkoj, usavrše znanje nemačkog jezika i upoznaju nemačku kulturu i običaje. Krajnji cilj ovog programa je zbližavanje različitih naroda i kultura i uspostavljanje bolje saradnje i razumevanja među ljudima.

Devojke koje učestvuju na Au Pair programu imaju obezbeđen smeštaj i ishranu u odabranoj porodici, ali i obavezu da pohađaju kurs nemačkog jezika. Za svoj angažman oko čuvanja dece, Au Pair devojke dobijaju džeparac.

U Evropskoj Uniji status Au Pair devojke regulisan sporazumom “Accord europeen sur le placement Au Pair” usvojenim u Strazburu, 24. 11. 1969. god., od strane Saveta Evrope. Važno je napomenuti da Au Pair devojke nemaju ni status turiste, ni zaposlenoog lica, već status “Au Pair”, što predstavlja posebnu statusnu kategoriju.

Au Pair program NIJE PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA, već program medjunarodne kulturne razmene; učesnice programa ne dobijaju radnu, već studensku vizu i za pomoć u čuvanju dece dobijaju džeparac, a ne platu.

IAPA (International Au Pair Association)

IAPA je međunarodna organizacija, osnovana sa ciljem ustanovljavanja jedinstvenih standarda za realizaciju Au Pair programa širom sveta.

Karavan travel je prva agencija iz Srbije koja je postala članica IAPA organizacije davne 1994.god.

Organizator programa

Organizator Au Pair programa su licencirane agencije iz Nemačke, a njihov ovlašćeni partner je agencija Karavan travel iz Beograda.

Za učešće na Au Pair programu u Nemačkoj mogu se prijaviti devojke koje ispunjavaju sleceće uslove:

 • devojke od 18-25 godina starosti
 • znanje nemačkog jezika (srednji nivo)
 • iskustvo u čuvanju dece i obavljanju lakših kućnih poslova
 • da prvi put učestvuje na Au Pair programu u Nemačkoj
 • neosuđivana
 • neudata i bez dece

Au Pair porodica

Da bi zainteresovana porodica primila Au Pair devojku, potrebno je da zadovolji određene kriterijume i ispuni uslove predviđene Au Pair programom.

Au Pair porodica je u obavezi da poštuje obaveze preuzete Au Pair ugovorom, kao i da ispunjava određene uslove: članovi porodice moraju biti nemački državljani, komunikacija u porodici mora biti na nemačkom jeziku, mora biti obezbeđena zasebna soba za Au Pair devojku, kao i ishrana u okrivu porodice. Au Pair porodica prihvata devojku kao člana svoje porodice i omogućava joj da ravnopravno sa ostalim članovima učestvuje u svakodnevnom životu porodice.

Obaveza Au Pair porodice je da devojci, za njeno angažovanje oko čuvanja dece, nedeljno isplaćuje džeparac, kao i da joj omogući odmor u skladu sa regulacijom Au Pair programa. Au Pair porodica ima širom Nemačke

Šta očekuje Au Pair porodica

Dečija ljubav

Au Pair devojke imaju veliku odgovornost. Njihovi domaćini im na čuvanje poveravaju svoje najveće blago, svoju decu. Obzirom da Au Pair devojka najveći deo vremena provodi sa decom, neophodno je da je ona vole. Pokažite svojim domaćinima da mogu računati na vas. Pokažite deci da su u vama dobili stariju sestru punu pažnje i razumevanja.

Fleksibilnost

Prava i obaveze Au Pair devojke i porodice domaćina su u najvažnijim stvarima definisani regulacijom Au Pair programa. Ponekad je neophodno, shodno konkretnim okolnostima, modifikovati dogovor. Porodica domaćin očekuje od Au Pair devojke pomoć u rešavanju svakodnevnih problema vezanih za čuvanje dece. Staranje o deci nije posao sa fiksnim radnim vremenom. Roditelji iz pojedinih porodica rade vikendom ili noću i od Au Pair devojke se očekuje da se tome prilagode.

Angažman

Porodica domaćin od Au Pair devojke očekuje da bude motivisana u obavljanju svojih obaveza. Ne očekujte da ćete dobiti direktive; od vas se očekuje inicijativa. Imaćete mogućnost da iskažete svoju kreativnost. Organizujte vreme deci, ne dozvolite im da gledaju TV, već im predložite da se zajedno igrate.

Istrajnost

Boravak u inostranstvu u svojstvu Au Pair devojke nije sinonim za odmor. Biće trenutaka kada ćete se osetiti usamljeno i nostalgično. Treba da budete spremne da se suočite sa takvim situacijama. Ne plašite se da ostvarite nova prijateljstva. Ne ustručavajte se da razgovarate i potražite pomoć od porodice domaćina i agencija koje realizuju program. Bićemo vam na usluzi tokom čitavog trajanja programa.

Tolerancija

Boravićete u sredini koja ima različitu kulturu od vaše. Budite obazrivi da nekoga nehatno ne uvredite usled nedovoljnog poznavanja njegove kulture. Budite otvoreni i tolerantni za stvari koje čine sastavni deo kulture drugih. Moguće je da će vam neki lokalni običaji izgledati čudno. Ali upravo će vam ovakva iskustva omogućiti da proširite sopstveni pogled na svet. Niko vas neće prisiljavati da prihvatite nešto što vašoj kulturi nije svojstveno, ali je neophodno da poštujete kulturu zemlje domaćina.

Au Pair program u Nemačkoj može trajati najmanje 6, a najviše 12 meseci.

Povremeno postoje zahtevi porodica da prime Au Pair devojke i na 3 meseca, ali taj broj je veoma mali.

Prijavljivanje je tokom cele godine. Prosečno vreme za koje se pronađe odgovarajuća Au Pair porodica je oko 3 meseca, od momenta podnošenja prijave.

Obaveze Au Pair devojke

 • čuvanje dece oko 30 sati nedeljno
 • dodatno čuvanje dece u večernjim satima, 2-3 puta nedeljno
 • obavljanje lakših kućnih poslova
 • pohađanje kursa nemačkog jezika, za vreme trajanja programa
 • fleksibilnost, tolerantnost i prilagodljivost
 • da je zdravstveno osigurana tokom čitavog trajanja programa (moguće učestvovanje porodice u delimičnom pokrivanju troškova osiguranja)
 • poštovanje pravila ponašanja u skladu sa pravilima programa, kao i kućnog reda Au Pair porodice
 • organizovanje i finansiranje transfera do porodice u Nemackoji i nazad
 • obezbeđivanje dokumentacije za viziranje

Prava Au Pair devojke

 • na džeparac u iznosu od oko 260 EUR/mesečno
 • na zasebnu sobu i ishranua u okviru Au Pair porodice
 • na sufinansirano zdravstveno osiguranje u skladu sa prethodnim dogovorom
 • na slobodne dane, prema pravilima programa
 • na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 4 nedelje (za devojke koje su na programu 12 meseci)
 • učešće u društvenim aktivnostima, koje organizuje Au Pair agencija iz Nemačke
 • pomoć i podršku agencije tokom čitavog trajanja programa
 • korišćenje besplatnog servis telefona u hitnim slucajevima

Pored popunjene prijave (koja se popunjava na engleskom ili nemačkom jeziku) potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

 • lekarsko uverenje
 • 2 preporuke roditelja čiju ste decu čuvali (na nemačkom ili engleskom jeziku)
 • 1 opštu preporuku (na nemačkom ili engleskom jeziku)
 • potpisan Au Pair ugovor
 • foto album, sastavljen od fotografija sa decom, porodicom, prijateljima (najmanje 6 fotografija)
 • 1 fotografiju pasoškog formata (sa osmehom)
 • fotokopiju vozačke dozvole
 • potvrdu o neosuđivanosti i da lice nije pod istragom
 • uverenje sa fakulteta o studiranju
 • pismo Au Pair porodici na nemačkom ili engleskom jeziku (ukratko se predstaviti, navesti motive za učešće na programu, svoja interesovanja, očekivanja od boravka u Nemačkoj i sl.)
 • potvrdu o znanju nemačkog jezika
 • fotokopiju prve stranice pasosa (pasoš mora vaziti najmanje još godinu dana od završetka programa)
 • izvod iz matične knjige rođenih

Na zahtev agencije ili ambasade pojedina dokumenta se moraju prevesti i overiti kod sudskog tumača o čemu će devojka biti blagovremeno obaveštena. Nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje. Procedura oko odobravanja odgovarajuće vize prosečno traje 8 – 10 nedelja.

Troškovi prijavljivanja: 5000 RSD

Troškovi Au Pair programa: 350 EUR

Napomena: Instrukcije za uplatu: račun br. 205-10122-83, primalac: Karavan travel d.o.o. Beograd; svrha uplate: Au Pair Nemačka. Devizni deo programa se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti, prema srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Dinamika plaćanja:

 • Troškovi prijavljivanja uplaćuju se prilikom prijavljivanja na program
 • Troskovi programa uplaćuju se po dobijanju porodice

Cena uključuje:

 • pronalaženje odgovarajuće Au Pair porodice (obilazak i detaljna provera porodice, intervju sa  članovima porodice i sl.)
 • intervjuisanje devojke i provera dokumentacije
 • obezbeđivanje dokumenata neophodnih za viziranje
 • emergency contact 24/7 za vreme trajanja programa
 • organizovanje druženja sa Au pair devojkama iz drugih zemalja
 • usluge lokalnog koordinatora
 • pomoć i usmeravanje tokom čitavog trajanja programa
 • pomoć prilikom apliciranja za vizu

Cena Au Pair programa ne uključuje:

 • troškove viziranja
 • transfer do Au Pair porodice u Nemačkoj
 • troškove lokalnog transporta
 • troškove kursa jezika
 • prevod i overu dokumenatacije
 • troškove pribavljanje boravišnih dozvola
 • troškove zdravstvenog osiguranja

Kako treba da izgleda aplikacija?

Uz čitko popunjenu prijavu potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju (staviti overene prevode dokumenata uz original, foto album sa objašnjenjima ispod fotografija i sl.).

Pošto kompletirate dokumentaciju, pozovite telefonom agenciju i zakažite intervju. Na intervju ponesite kompletnu dokumentaciju.

Procedura

Aplikacija se prosleđuje agenciji iz Nemačke koja će, nakon detaljnije obrade prijave, proslediti dosije odgovarajućim porodicama.

Zainteresovana Au Pair porodica će kontaktirati devojku telefonom odn. putem mail-a, Skype-a i sl. Nakon toga, devojka i porodica donose odluku o prihvatanju odn. neprihvatanju.

Po dobijanju saglasnosti obe strane, otpočinje proces pribavljanja odgovarajuće dokumentacije za dobijanje vize (za boravak duži od 3 meseca).

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu pre nego što dobije odgovarajuću porodicu, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime troškova prijavljivanja.

Ukoliko devojka odustane od učešća na programu nakon dobijanja porodice kao i za vreme trajanja programa gubi pravo na uplaćeni iznos.

Sastavni deo Au Pair programa čine: Opšti uslovi putovanja agencije Karavan travel, Ugovor i program putovanja agencije Karavan travel i Ugovor koji potpisuju Au Pair devojka i Au Pair porodica iz Nemačke.

Au Pair Nemačka, Karavan travel
Scroll to Top