Akt o bezbednosti i privatnosti podataka

www.karavantravel.org

Član 1

Karavan travel d.o.o. Beograd, www.karavantravel.org (u daljem tekstu; Društvo), kao Rukovalac podataka o ličnosti, smatra de je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4, stav 1, tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87 od 13.11.2018.god.), (u daljem tekstu: Zakon), ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: www.karavantravel.org (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Društva. U tom smislu, Društvo je preduzelo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitilo i obezbedilo privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog Akta, u skladu sa čl. 23 Zakona.

Podaci o ličnosti koje Društvo obrađuje

Član 2

Društvo od korisnika sajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke:

  • identifikacione podatke: ime, prezime i adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: podaci o ličnosti)
  • podatke o prijavljivanju na sajt i ponašanju korisnika (Kolačići)

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Član 3

Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa čl.15 Zakona. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način izdvojen od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči.

Slučajevi u kojima se vrši obrada podataka o ličnosti

Član 4

Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti, unošenjem istih u kontakt formu, koja je dostupna na sajtu, zatim prilikom predstavljanja zaposlenih i na drugi način angažovanih lica, klijenata i partnera, kao reference u odeljcima sajta, koje nose naziv Kontakt, kao i prilikom korišćenja odn. pregleda sajta posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).

Svrha nameravane obrade podataka o ličnosti

Član 5

Društvo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika, isključivo u svrhu komunikacije odn. ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu poslovne saradnje sa Društvom, a što može da se odnosi posebno, ali ne isključivo, na upite lica za praksu i zaposlenje, na poziv da se učini ponuda za jednu od usluga koju Društvo pruža, ali i u svrhu predstavljanja lica, na kojese podaci odnose, kao članove tima, kao i u okviru pružanja usluga organizovanja turističkih putovanja, kao i drugih turističkih usluga odn. kao klijenta i/ili partnera, kao i na svaki drugi vid poslovne komunikacije. 

Ostvarivanje i održavanje komunikacije, podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz stava 1. 
ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima u skladu sa Zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima, koja se odnose na poslovnu saradnju, koju žele da ostvare ili koju su ostvarili sa Društvom. 

Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirana od strane Društva, u vezi sa određenim 
oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz čl. 2 i 4 ovog Akta, mogu u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl.15, stav 3 Zakona, što će rezultirati obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose.

Pravna lica na koje se podaci odnose

Član 6

Lica na koja se podaci odnose, imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava, u skladu sa čl. 21 Zakona, a što se odnosi, pre svega, na pravo tog lica da mu budu pružene sve informacije iz čl.23 i 24 Zakona odn. informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz čl.26, čl.29 do 31, čl.33, čl.36 do 38 i čl.53 Zakona, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno, u skladu sa čl.21, stav 1 Zakona. 

Prava lica, na koje se podaci odnose, iz čl.21 Zakona, su istovremeno determinisana obavezama 
Rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti, u kombinaciji sa standardizovanim ikonama, prikazanim u elektronskom obliku, kako bi se, na lako vidljiv, razumljiv i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa Zakonom.

Član 7

Osim prava iz čl. 6 ovog Akta, lice na koje se podaci odnose, ima i sledeća prava, u skladu sa Zakonom:

1) Pravo na pristup
Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da od Rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa Zakonom.

2) Pravo na ispravku i dopunu:
Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose, ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. 

3) Pravo na brisanje podataka o ličnosti:
Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu, od strane Rukovaoca, a isti je dužan da, bez nepotrebnog odlaganja, te podatke izbriše u određenim zakonom predviđenim slučajevima. 

4) Pravo na ograničenje obrade:
Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca, ako je ispunjen alternativno jedan od zakonom predviđenih slučajeva iz čl. 31 stav 1.

5) Pravo lica, na koje se podaci odnose, da bude obavešteno u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade:
Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce, kojima su podaci otkriveni, o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je takođe dužan da lice, na koje se podaci
odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni. 

6) Pravo na prenosivost podataka:
Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno dostavilo Rukovaocu, primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom Rukovaocu, bez ometanja od strane Rukovaoca kome su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti, budu neposredno preneti drugom Rukovaocu, od strane Rukovaoca kome su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.

7) Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka:
Ako smatra da je to opravdano, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose, ima pravo da, u svakom trenutku, podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, što se odnosi i na profilisanje, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako mu je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu, koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

8) Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje:
Lice na koje se podaci odnose, ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Lice na koje se podaci odnose, može stupiti u vezu sa Društvom, posredstvom kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih zakonom predviđenih prava.

Primaoci podataka o ličnosti

Član 8

Podaci o ličnosti iz čl. 2 ovog Akta, neće biti otkriveni nikome izvan organizacije Društva. Pristup tim podacima će imati samo lice koje je, u oviru Društva, zaduženo da odgovara na upite sa sajta, kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima. 

Način zaštite i rok obrade podataka o ličnosti

Član 9 

Društvo štiti vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL bezbednosni sertifikat, kojim se sav prenos podataka enkriptuje i banere za upravljanje kolačićima. Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz čl. 5 ovog Akta, u skladu sa čl. 5, stav 1 tačka (5) Zakona odn. sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani.

Kolačići (Cookies) 

Član 10

Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica, koje je postilo sajt, u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču, koji koristi to lice. Društvo može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom Kolačića ili sličnih henologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite sajt allaboutcookies.org. Korisnici, koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića, mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić, kao i da odbije Kolačiće, koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice. Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića.

Pravil o nezbednosti i privatnosti podataka drugih internet stranica

Član 11

Postoji mogućnost da sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet stranice. Odredbe ovog Akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na sajt, tako da ne preuzima odgovornost za prvilo o privatnosti podataka drugih internet stranica. 

Član 12 

Odredbe ovog Akta počinju da se primenjuju danom objavljivanja na sajtu. Društvo ima isljučivo pravo na jednostranu izmenu ovog Akta, kao i da tu izmenu objavi na način predviđen u stavu 1 ovog člana.

Scroll to Top